Open navigation

Công văn 2228/BHXH-BT Thu BHXH, BHYT bắt buộc đối với phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2228 / BHXH - BT

V/v thu BHXH, BHYT bắt buộc đối với phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Quá trình thực hiện thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc còn có vướng mắc liên quan đến việc tính đóng BHXH, BHYT bắt buộc đối tới khoản phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã quy định tại Điều 39 Nghị định số  58 / 2010 / NĐ - CP  ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Căn cứ ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số  1880 / LĐTBXH - BHXH  ngày 05/6/2014 về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện BHXH bắt buộc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau:


Phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã theo quy định tại Điều 39 Nghị định số  58 / 2010 / NĐ - CP  là phụ cấp thâm niên nghề được tính đóng BHXH, BHYT bắt buộc theo quy định tại Khoản 1 Điều 94 Luật BHXH, Khoản 1 Điều 14 Luật BHYT.


Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn trên để tổ chức thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng Giám đốc (để b/c);

  • Các Phó Tổng Giám đốc;

  • Các Ban: CSXH, CSYT, ST;

  • Lưu: VT, BT (03b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Đỗ Văn Sinh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.