Open navigation

Công văn 2755/BHXH-BT Tính phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên nghề đóng bảo hiễm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2755 / BHXH - BT 

V/v tính phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên nghề đóng BHXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014             Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng


Trả lời Công văn số  333 / BHXH - PT  ngày 15/4/2014 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng về việc tính phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp chức vụ trưởng khoa, phòng, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:


1. Về việc tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Lê Tấn Đạt: Căn cứ hồ sơ gửi kèm Công văn nêu trên, ông Lê Tấn Đạt là Hiệu trưởng trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, được chuyển từ ngạch chuyên viên cao cấp sang ngạch giảng viên cao cấp theo Quyết định số  1667 / QĐ - BNV  ngày 21/11/2013 của Bộ Nội vụ về việc chuyển ngạch đối với công chức, viên chức; trong thời gian xếp ngạch chuyên viên cao cấp, ông Đạt được cơ quan có thẩm quyền quyết định hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. Theo quy định tại Khoản 2 và Điểm b, Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số  68 / 2011 / TTLT - BGDĐT -  BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  54 / 2011 / NĐ - CP  ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo thì nhà giáo trong biên chế, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập, không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo được tính là thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. Vì vậy, BHXH thành phố Đà Nẵng hướng dẫn trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng cung cấp hồ sơ chứng minh ông Đạt có tham gia giảng dạy hoặc hướng dẫn thực hành làm căn cứ tính đóng, hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định.


2. Về việc tính phụ cấp chức vụ đối với các chức danh trưởng phòng, trưởng ban, trưởng khoa và tương đương: Ngày 4/12/2009, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có Công văn số  4238 / BVHTTDL - TCCB  về việc tính phụ cấp chức vụ trưởng phòng, khoa hướng dẫn thực hiện mức phụ cấp chức vụ đối với chức danh lãnh đạo học viện, trường đại học trực thuộc Bộ, các trưởng khoa, phó trưởng khoa, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương. Tuy nhiên, việc xếp phụ cấp chức vụ theo quy định tại Công văn nêu trên của một số chức danh, chức vụ không phù hợp với quy định tại Mục IV Thông tư liên tịch số  33 / 2005 / TT - BGD & amp ;ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập. Vì vậy, BHXH thành phố Đà Nẵng có văn bản đề nghị người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định xếp loại phụ cấp chức vụ theo đúng quy định tại Thông tư số  33 / 2005 / TT - BGD & amp ;ĐT, đồng thời gửi Bộ Nội vụ để theo dõi và kiểm tra theo quy định tại Điểm 3, Mục IV Thông tư số  02 / 2005 / TT - BNV  ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.


Yêu cầu BHXH thành phố Đà Nẵng thực hiện theo nội dung trên.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TGĐ Đỗ Văn Sinh (để b/c);

  • Trưởng ban Thu (để b/c);

  • Lưu: VT, BT (3b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC KT. TRƯỞNG BAN THU 

PHÓ TRƯỞNG BAN


Phan Thị Hằng Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.