Open navigation

Công văn 3061/BHXH-BT Thực hiện khoanh nợ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3061 / BHXH - BT 

V/v thực hiện khoanh nợ BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp thuộc Vinalines, SBIC

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2014


Kính gửi: Bộ Y tế;

Bộ Tài chính;

Bộ Tư pháp;

Bộ Giao thông Vận tải;

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;

Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số  61 / TTg - KTTH  ngày 02/10/2013 về việc giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công văn số  62 / TTg - KTTH  ngày 02/10/2013 về việc giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Công văn số  835 / VPCP - KTTH  ngày 8/02/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phối hợp với các Bộ, cơ quan nhà nước liên quan và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (nay là Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC)), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) triển khai thực hiện và hoàn thành việc khoanh nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và tiền lãi chậm đóng tính đến ngày 31/12/2012 đối với các doanh nghiệp thuộc SBIC, Vinalines. Nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, báo cáo kết quả như sau:


 1. Tình hình nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp thuộc Vinalines, SBIC tính đến ngày 31/12/2012


  Tính đến ngày 31/12/2012, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp thuộc Vinalines, SBIC là 345.483.102.526 đồng, trong đó tiền lãi chậm đóng là 36.018.151.739 đồng. Cụ thể:


  - Các doanh nghiệp thuộc SBIC nợ: 312.273.044.290 đồng, trong đó tiền lãi là 33.866.362.819 đồng.


  - Các doanh nghiệp thuộc Vinalines nợ: 33.210.058.236 đồng, trong đó tiền lãi là 2.151.788.920 đồng.


 2. Kết quả khoanh nợ (tính đến ngày 8/7/2014)


  1. Số doanh nghiệp được SBIC, Vinalines bảo lãnh khoanh nợ là 46 doanh nghiệp trong tổng số 60 doanh nghiệp gửi hồ sơ khoanh nợ cho SBIC và Vinalines.

   • Số lao động được khoanh nợ: 12.593 lao động;


   • Số tiền được khoanh nợ: 149.960.211.937 đồng;


    b. SBIC và Vinalines phát hành 44 chứng thư bảo lãnh nợ đối với 46 doanh nghiệp nêu trên. Trong đó:


   • Chứng thư số  1304 / BL - CNT  ngày 27/5/2014 của SBIC bảo lãnh chung cho 04 doanh nghiệp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng, gồm: Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đóng tàu Phà Rừng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đóng tàu Sông Giá, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cung ứng Dịch vụ hàng hải Phà Rừng.


   • Hai (02) Chứng thư số  1424 / BL - CNT  và số  1425 / BL - CNT  ngày 5/6/2014 của SBIC bảo lãnh nợ đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công nghiệp thủy sản Vinashin có chi nhánh tham gia BHXH tại Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế.


    (Kèm theo Danh sách doanh nghiệp thuộc SBIC, Vinalines được khoanh nợ BHXH, BHYT, BHTN)


 3. Thực hiện nghĩa vụ trả nợ


 • Từ 01/01/2013, các doanh nghiệp được khoanh nợ ngoài việc phải đóng số tiền BHXH, BHYT, BHTN của người lao động tham gia BHXH, BHYT theo quy định thì còn phải trả số tiền nợ được khoanh (gốc và lãi) cho cơ quan BHXH.


 • Đến hết thời hạn được khoanh nợ  (31 / 12 / 2017) , nếu doanh nghiệp không trả hết nợ thì đơn vị bảo lãnh là SBIC và Vinalines phải trả nợ thay cho doanh nghiệp.


Trong trường hợp các doanh nghiệp của SBIC và Vinalines giải thể, phá sản, sáp nhập thì phải trả nợ, lãi trước thời hạn. BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để chỉ đạo thực hiện.


Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện theo quy định./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Tổng Giám đốc (để b/c);

 • Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

 • BHXH các tỉnh, thành phố;

 • Lưu: VT, BT (5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Đỗ Văn Sinh

DANH SÁCH


CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC SBIC, VINALINES ĐƯỢC KHOANH NỢ BHXH, BHYT,

BHTN

(Kèm theo Công văn số: 3061 ngày 22/8/2014 của BHXH Việt Nam)STT


BHXH

tỉnh, Tp

Số DN

được khoanh nợ của BHXH VN

giao

Số doanh nghiệp được khoanh nợ

Ghi chú


Số DN

làm h/s khoanh nợ


Tên Doanh nghiệp


Số LĐ

được khoanh nợ


Số tiền được khoanh nợ (đồng)

Tổng số LĐ được khoanh

nợ


Tổng số tiền được khoanh nợ (đồng)


1


Hà Nội


16


7

Công ty TNHH MTV Cái Lân


67


902,518,987


1,064


12,289,960,585


-07 DN

không

nợ


-02 DN

không khoanh nợ

Công ty TNHH MTV Lắp máy và xây dựng Vinashin


15


440,578,116

Công ty TNHH MTV

Hàng hải Viễn Đông


155


1,796,718,653

Công ty TNHH MTV Cơ khí-Điện- Điện tử-Tàu thủy


94


1,185,440,100

Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư và thương mại


91


826,521,740

Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy và xây dựng Sông Hồng


160


1,621,890,853

Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin


482


5,516,292,136


2


Tp Hồ

Chí Minh


14


5

Công ty TNHH MTV xây dựng TM và dịch vụ Đông Nam Bộ


3


35,300,061


1,149


13,107,985,395


9 DN

không

nợ

Nhà máy đóng tàu 76

223

4,756,029,403

Công ty TNHH MTV Đóng tàu & Công nghiệp hàng hải Sài Gòn


337


889,562,356

Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn


434


4,778,830,694

Công ty TNHH MTV vận tải Shipmarin


152


2,648,262,881


3


Bà Rịa- Vũng Tàu


2


0


0


0


0


0

2 DN

không

nợ


4


Bến Tre


1


0


0


0


0


0

không khoanh nợ và thực hiện tái cơ

cấu DN5


Bình

Định


1


1


Trường trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy V


2


116,672,623


2


116,672,623


6


Cần Thơ


2


0

0

-


0


-

không phát hành chứng thư


0


-


7


Đà Nẵng


6


3

Công ty TNHH MTV

Đóng tàu Đà Nẵng


46


452,219,400


60


526,964,752


03 DN

không

nợ

Công ty TNHH một thành viên công nghiệp thủy sản Vinashin


4


26,140,258

Công ty TNHH MTV

Tôn Liên Chiểu


10


48,605,094


8


Hà Tĩnh


1


1

Công ty TNHH MTV

đóng tàu Bến Thủy


270


5,443,863,459


270


5,443,863,459


9


Hải Dương


3


0


0


0


0


0

-02 DN

không

nợ


-01

không phát


10


Hải

Phòng


22


12

Tổng công ty Công


2,337


23,270,499,800


5,636


61,755,431,453


5 doanh nghiệp không còn nợ


- 04

không phát hành chứng thư

nghiệp tàu thủy Bạch

Đằng

Công ty TNHH MTV

đóng tàu Phà Rừng


2,156


22,655,122,073

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng


173


2,112,057,803

Công ty TNHH MTV Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu


4575


81880251303

Công ty TNHH Nhà nước MTV Công nghiệp tàu thủy Bến Kiền


504


7,891,235,276

Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Thành Long


62


942,011,960

-01

Công ty TNHH MTV

VTB Nam Triệu


283


3,737,826,378

không

khoanh

nợ và

Công ty TNHH MTV

đóng tàu Sông Giá


0


61,060,652

thực hiện

theo tái

cơ cấu

Công ty XNK vật tư tàu thủy


30


672,290,411

DN

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng


6


39,504,644

Công ty TNHH MTV

14

74,616,680


TM&DV tàu biển Phà Rừng

Công ty TNHH MTV cung ứng Dịch vụ hàng hải Phà Rừng


71


299,205,776


11


Hậu

Giang


2


2

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Công Nghiệp Tàu Thủy Hậu Giang


12


523,428,623


27


772,797,420

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Hàng Hải Hậu Giang


15


249,368,797


12


Khánh Hòa


3


3

Công ty TNHH MTV

Đóng tàu Cam Ranh


352


5,004,644,016


544


8,746,147,093

Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Nha Trang


45


781,417,491

Công ty TNHH MTV

Đóng tàu Nha Trang


147


2,960,085,586


13


Nam

Định


1


0


0


-


0


-

không phát hành chứng thư


14


Phú Thọ


1


0


0


-


0


-

không phát hành chứng thư


15


Phú Yên


1


0


0


0


0


0

không phát hành chứng thư


16


Quảng

Bình


2


2

Công ty TNHH MTV Thương mại và du lịch Vinashin Quảng Bình


131


1,970,420,486


204


3,020,832,195

Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình


73


1,050,411,709


17


Quảng

Ninh


8


4

Công ty TNHH MTV

thiết kế tàu thủy Hạ Long


8


129,416,942


2,945


34,907,686,171


4 DN

không

còn nợ

Công ty TNHH MTV

Đóng tàu Hạ Long


2,630


31,679,397,490

Công ty TNHH MTV

điện Cái Lân


82


935,347,260

Công ty TNHH MTV Thép Cái Lân-Vinashin


225


2,163,524,479


18


Thái Bình


2


1


Công ty TNHH MTV

CNTT Diêm Điền


205


2,784,287,311


205


2,784,287,311

1 DN

không

nợ


19

Thanh Hóa


2


1

Công ty TNHH MTV CNTT Thanh Hóa


138


3,275,159,278


138


3,275,159,278

1 DN

không


nợ


20


Thừa Thiên- Huế


2


0


0


0


0


0

1 đơn vị đã tái cơ cấu xong, không khoanh nợ; 1 đơn vị không nợ


21


Tiền

Giang


2


1

Công ty TNHH MTV Phát triển CNTT Tiền Giang


2


45,890,073


2


45,890,073

1 DN

không

nợ


22


Yên Bái


1


1

Công ty TNHH MTV vật tư tổng hợp Cửu Long Vinashin


47


1,251,998,187


47


1,251,998,187


23


Cà Mau


2


2

Công ty TNHH MTV

Cảng Năm Căn


20


223,550,560


300


1,914,535,942

Công ty TNHH MTV

Công nghiệp tàu thủy Cà

Mau

280

1,690,985,382

Tổng cộng

97

46

12,593

149,960,211,937

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.