Open navigation

Công văn 3131/BHXH-CSYT Chuẩn hóa và quản lý tập trung dữ liệu khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  3131 / BHXH - CSYT 

V/v chuẩn hóa và quản lý tập trung dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;

Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Để nâng cao chất lượng công tác thống kê tổng hợp, giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) và xây dựng cơ sở dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT tập trung toàn ngành, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam (gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:


  1. Thực hiện nghiêm túc việc giám định dữ liệu chi phí khám chữa bệnh do cơ sở KCB đề nghị thanh toán, đối chiếu với dữ liệu phát hành thẻ của BHXH tỉnh, từ chối thanh toán các trường hợp thông tin sai lệch; không đầy đủ; không chính xác.


  2. Khẩn trương hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tương ứng trên mẫu 79b-HD, 80b-HD ban hành kèm theo Thông tư  178 / 2012 / TT -  BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính theo đúng định dạng đã hướng dẫn tại Công văn số  808 / BHXH - CSYT  ngày 04/3/2013 của BHXH Việt Nam. Chuẩn hóa dữ liệu thanh toán chi phí thuốc (mẫu  20 / BHYT) , dịch vụ kỹ thuật (mẫu  21 / BHYT)  theo đúng hướng dẫn tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo Công văn này.


  3. Từ quý 3 năm 2014 trở đi, yêu cầu BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện việc tập trung dữ liệu thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT hàng quý tại BHXH tỉnh gồm dữ liệu tương ứng trên các mẫu 79b-HD, 80b-HD,  20 / BHYT ,  21 / BHYT  đồng thời chuyển về BHXH Việt Nam cùng với thời điểm chuyển báo cáo thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trước ngày 15 của tháng thứ hai quý tiếp theo qua đường truyền ftp: / / ftp .vssic.gov.vn.


  4. Kiểm tra, cập nhật thông tin cơ sở KCB trong file dm_benhvien gửi qua địa chỉ email của BHXH tỉnh theo hướng dẫn, gửi lại về BHXH Việt Nam bằng văn bản và file điện tử theo địa chỉ khtonghop.thcsbhyt@vss.gov.vn trước ngày 30/9/2014. BHXH các tỉnh không tự cấp mã cơ sở KCB, không hướng dẫn người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu, không ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT khi cơ sở KCB chưa được BHXH Việt Nam cấp mã số.

  5. Khi cơ sở KCB có yêu cầu cung cấp danh sách người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở đó, BHXH các tỉnh chỉ cung cấp thông tin theo đúng Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số  09 / 2009 / TTLT - BHYT - BTC  ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.


Yêu cầu BHXH các tỉnh triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam để kịp thời hướng dẫn giải quyết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng Giám đốc (để b/c);

  • Các Phó Tổng Giám đốc;

  • CNTT;

  • Lưu: VT, CSYT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Minh Thảo
STT


Tên  cột / trường 

Định dạng


Độ dài


Diễn giải

A

B

C

D

E

1

STT

Số

6

Số thứ tự trong danh sách

2

tenthuoc

Text

45

Tên thuốc biệt dược, dịch truyền

3

hamluong

Text

30

Hàm lượng thuốc

4

sodangky

Text

25

Số đăng  ký / giấy  phép nhập khẩu

5

donvitinh

Text

10

Đơn vị tính

6

soluong

Số

10.2

Số lượng thực tế xuất ra

7

dongia

Số

10.2

Đơn giá thanh toán theo quy định

8

thanhtien

Số

18.2

Thành tiền

9

mathuoc

Text

25

Mã từng loại thuốc biệt dược

10

mabv

Text

5

Mã số của từng CSKCB

11

loaikcb

Text

5

Loại hình KCB  (NOI / NGOAI) 

Ghi chú:


+ Ghi Số Quyết định+số thứ tự trong danh sách kèm theo Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu (VD: Quyết định số 1915, thuốc có STT 1:19151).


+ Cơ quan BHXH hướng dẫn CSKCB lập file dữ liệu các cột từ cột 1 đến cột 9, BHXH ghi

thông tin vào các cột 10, 11 khi tập trung CSDL toàn tỉnh.
STT


Tên  cột / trường 

Định dạng


Độ dài


Diễn giải

A

B

C

D

E

1

STT

Số

6

Thứ tự trong danh sách

2

tendvkt

Text

9

Tên dịch vụ kỹ thuật

3

soluong

Số

10.2

Số lượng thực tế xuất ra

4

dongia

Số

10.2

Đơn giá thanh toán BHYT

5

thanhtien

Số

18.2

Thành tiền

6

madvkt

Text

25

MãDVKT

7

mabv

Text

5

Mã số của từng CSKCB

8

loaikcb

Text

5

Loại hình KCB  (NOI / NGOAI) 

Ghi chú:


+ Mã DVKT: Ghi số Quyết định+số thứ tự trong danh sách kèm theo Quyết định phê duyệt giá DVKT (tương tự mã thuốc)


+ Cơ quan BHXH hướng dẫn CSKCB lập file dữ liệu các cột từ cột 1 đến cột 6, BHXH ghi thông tin vào các cột 7, 8 khi tập trung CSDL toàn tỉnh.


Quy ước chung: - Các file dữ liệu trên Excel phải đủ số cột và đúng thứ tự các cột, File DBF phải đúng tên trường và định dạng theo cột 'C'; Định dạng font chữ: '.Vntime, 12'. Tên file: Tên tỉnh viết liền không dấu+năm+quý, VD: HANOI20143_20(21), trong đó: HANOI - tên tỉnh, 2014 năm phát sinh, 3 - quý phát sinh, 20 - số hiệu mẫu biểu.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.