Open navigation

Công văn 5181/CT-TTHT Thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5181 / CT - TTHT

V/v: Thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH R1 International Việt Nam

Đ/chỉ : P.905B, Lầu 9, số 54 - 56 Nguyễn Trãi, P. BếnThành, Q.1, TP. HCM

Mã số thuế: 0310344385

Trả lời văn bản số  01 / 2014 / R1V  ngày 18/06/2014 của Công ty về thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.a Điều 16 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thoả thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa bằng đường biển thì thời điểm xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày cơ quan Hải quan cửa khẩu cảng đóng dấu xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan cho hàng hóa đã thực xuất khẩu trên tờ khai hải quan.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • P. PC;

  • P. KT số 2

  • Lưu: HC, TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.