Open navigation

Công văn 5443/CT-TTHT Thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5443 / CT - TTHT 

V/v: thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2014


Kính gửi: Công ty cổ phần SX KD XNK DV & Đầu tư Tân Bình 

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình 

Mã số thuế: 0301464904


Trả lời văn bản số  704 / TCKT - 2014  ngày 04/06/2014 của Công ty về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số  123 / 2014 / TT - BTC  ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2012 đến hết kỳ tính thuế năm 2013);

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (có hiệu lực từ ngày 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014 trở đi):

“Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi.

Ví dụ: Doanh nghiệp áp dụng năm tài chính từ ngày 01/04/2013 đến ngày 31/03/2014. Trường hợp doanh nghiệp đang áp dụng thuế suất phổ thông, không được hưởng thuế suất ưu đãi thì khi quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp tính và phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp như sau:

Số thuế TNDN phải nộp=Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế x 9 tháng x 25% + Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế x 3 tháng x 22%

Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%”

Trường hợp Công ty là đơn vị đang áp dụng thuế suất phổ thông có niên độ tài chính năm 2013 từ ngày 01/10/2013 đến 30/09/2014 thì kỳ tính thuế năm 2013 từ ngày 01/10/2013 đến ngày 31/12/2013 Công ty áp dụng thuế suất 25%, từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/09/2014 áp dụng thuế suất 22% và Công ty thực hiện tính, phân bổ số thuế TNDN phải nộp theo hướng dẫn tại ví dụ nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • P.PC;

  • P.KTr 1;

  • Lưu (TTHT, HC).

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Ngọc Tâm

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.