Open navigation

Quyết định 728/QĐ-BHXH Chế độ nhuận bút, thù lao trên trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 Hết hiệu lực: 11/10/2019 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  728 / QĐ - BHXH 

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH


BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO TRÊN TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM


TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM


Căn cứ Nghị định số  05 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;


Căn cứ Thông tư liên tịch số  19 / 2012 / TTLT - BTC - BKH & amp ;ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;


Căn cứ Quyết định số  1288 / QĐ - BHXH  ngày 26/9/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;


Căn cứ Quyết định số  285 / QĐ - BHXH  ngày 28/3/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên trang điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;


Xét đề nghị của Trưởng Ban Tài chính - Kế toán.


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trên trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trang điện tử của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Website BHXH).


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số  04 / QĐ -  BHXH ngày 07/01/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, chế độ nhuận bút trên Website Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban Biên tập Website BHXH chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Tổng Giám đốc; các Phó TGĐ;

 • Lưu: VT, TCKT (02).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh


QUY ĐỊNH


CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO TRÊN WEBSITE BHXH

(Ban hành kèm theo Quyết định số  728 / QĐ - BHXH  ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)


Chương I


NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng


 1. Phạm vi áp dụng


  • Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.


  • Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam.


  • BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh).


 2. Đối tượng áp dụng


 • Đối tượng được hưởng tiền nhuận bút: Là các tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, tài liệu, tranh, ảnh được đăng tải trên Website BHXH.


 • Đối tượng được hưởng thù lao: Là những người sưu tầm, cung cấp văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và bản dịch của những văn bản đó; tin tức thời sự thuần túy đưa tin được đăng tải trên Website BHXH.


 • Đối tượng được hưởng tiền bồi dưỡng: Là những người thuộc Ban Biên tập có tác phẩm được đăng tải trên Website BHXH.


Điều 2. Giải thích một số từ ngữ


 1. Nhuận bút là khoản tiền do Ban Biên tập Website trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm (tin, bài viết, tranh, ảnh) được sử dụng trên trang Website BHXH theo quy định tại Thông tư liên tịch số  19 / 2012 / TTLT - BTC - BKH & amp ;ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.


 2. Thù lao là khoản tiền do Ban Biên tập Website trả cho các cá nhân, tổ chức thực hiện các công việc thu thập, cung cấp tin, bài viết, tranh, ảnh được sử dụng trên Website BHXH.

 3. Dịch xuôi là tin, bài dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt. Dịch ngược là tin, bài dịch từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài.


Điều 3. Quy định về tin bài


Quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin, độ dài tin, bài đăng tải trên Website BHXH được thực hiện theo quy định tại Quyết định số  285 / QĐ - BHXH  ngày 28/3/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên trang tin điện tử của BHXH Việt Nam.


Điều 4. Nguyên tắc chi trả nhuận bút, thù lao, bồi dưỡng


1. Tin, bài viết, văn bản sử dụng trên Website BHXH phải được đánh giá, phân loại chất lượng để làm căn cứ xem xét, quyết định chi trả nhuận bút, thù lao, bồi dưỡng.


2. Chỉ những tin, bài, văn bản được duyệt đăng trên Website BHXH mới được hưởng nhuận bút và thù lao.


3. Đối với tác phẩm không quy định trong khung nhuận bút, thù lao tại Quy định này, Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào tính chất, đặc trưng của tác phẩm quyết định hệ số nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu và thù lao tương ứng cho người sưu tầm, người cung cấp.


Chương II


QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHI TRẢ NHUẬN BÚT, THÙ LAO


Điều 5. Chế độ chi trả nhuận bút


 1. Hệ số nhuận bút tối đa cho từng thể loại tác phẩm quy định tại Phụ lục số 01.


 2. Đối với tác phẩm thông qua hình thức phỏng vấn (bài phỏng vấn) thì tỷ lệ hưởng nhuận bút giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn do hai bên tự thỏa thuận.


Điều 6. Chế độ chi trả thù lao


 1. Hệ số thù lao tối đa cho từng thể loại tác phẩm quy định tại Phụ lục số 02.


 2. Chi thù lao sưu tầm văn bản làm tư liệu cho Website tính là 10.000 đồng cho 01 văn bản cung cấp.


Điều 7. Chi bồi dưỡng Ban Biên tập Website thực hiện việc sưu tầm, cung cấp, biên tập tin, bài trên Website


 1. Cán bộ thuộc Ban Biên tập Website là tác giả hoặc chủ sở hữu của tin, bài đăng tải trên Website được hưởng nhuận bút theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 quy định này.

 2. Cán bộ thuộc Ban Biên tập Website là người sưu tầm, cung cấp tin, bài đăng tải trên Website được hưởng thù lao theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 quy định này.


 3. Cán bộ làm công tác biên tập tin, bài được hưởng mức thù lao bằng 20% mức thù lao của người sưu tầm, cung cấp tin, bài (nếu là cán bộ kiêm nhiệm).


 4. Trong 01 tháng, mỗi cán bộ viên chức Phòng Quản lý và Biên tập thông tin Website trực thuộc BHXH Việt Nam phải hoàn thành số tin, bài theo quy định. Trường hợp hoàn thành vượt định mức số tin, bài theo quy định thì được hưởng tiền bồi dưỡng nhuận bút, thù lao theo quy định tại Điều 5, Điều 6 quy định này.


Chương III


TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 8. Hàng năm, Ban Biên tập Website xây dựng kế hoạch và kinh phí hoạt động của Website trình Thủ trưởng đơn vị xem xét, phê duyệt kế hoạch để thực hiện. Tiền nhuận bút, thù lao, bồi dưỡng Website được chi từ nguồn kinh phí chi quản lý bộ máy hàng năm của đơn vị. Riêng BHXH Việt Nam chi từ kinh phí chi quản lý bộ máy của Văn phòng BHXH Việt Nam.


Điều 9. Căn cứ quy định về tin, bài, văn bản và phân loại tin bài tại Quyết định số  285 / QĐ -  BHXH ngày 28 tháng 03 năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên trang tin điện tử của BHXH Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị quy định hệ số nhuận bút, thù lao cụ thể theo độ dài tin, bài không vượt quá hệ số nhuận bút, hệ số thù lao tối đa quy định tại văn bản này đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng nguồn kinh phí được sử dụng theo quy định.


Điều 10. Tiền nhuận bút và thù lao được tổng hợp và quyết toán vào Mục 7000, chi tiết theo Tiểu mục tương ứng quy định tại Mục lục chi quản lý bộ máy của BHXH Việt Nam ban hành theo Quyết định số  1288 / QĐ - BHXH  ngày 26/9/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.


Điều 11. Hàng tháng, Ban Biên tập Website có trách nhiệm thống kê về số lượng tin, bài, ảnh được sử dụng trên Website trong tháng đó; phân loại tin, bài, ảnh tính ra mức nhuận bút, mức thù lao, phụ cấp và các khoản chi khác trình Trưởng Ban Biên tập duyệt để thanh toán cho người được hưởng.


Điều 12. Hàng năm, các đơn vị lập dự toán kinh phí hoạt động của Website tổng hợp chung vào dự toán chi quản lý bộ máy của đơn vị theo đúng quy định về lập, phân bổ dự toán.


Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam (Ban Tài chính - Kế toán) để xem xét, giải quyết./.


MỨC CHI TRẢ NHUẬN BÚT

(Ban hành kèm theo Quyết định số  728 / QĐ - BHXH  ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)


STT

Loại tác phẩm

Hệ số nhuận bút tối đa

A

B

1

1

Tin, trả lời bạn đọc

1

2

Tranh

1

3

Ảnh

1

4

Chính luận

10

5

Phóng sự, Ký, Bài phỏng vấn

10

6

Văn học

8

7

Nghiên cứu

10

Nhuận bút = Hệ số nhuận bút x giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút = 10% mức lương cơ sở


MỨC CHI TRẢ THÙ LAO

(Ban hành kèm theo Quyết định số  728 / QĐ - BHXH  ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)


STT

Loại tác phẩm

Hệ số thù lao tối đa

A

B

1

1

Tin, Trả lời bạn đọc

0,8

2

Bài viết ngắn

1,2

3

Tranh, ảnh

0,8

4

Tin dịch xuôi

0,8

5

Bài dịch xuôi

1,2

6

Tin dịch ngược

1,2

7

Bài dịch ngược

1,6

8

Bài viết tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, phỏng vấn

1,6

9

Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian

1,6

Thù lao = Hệ số thù lao x giá trị một đơn vị hệ số thù lao Giá trị một đơn vị hệ số thù lao = 10% mức lương cơ sở

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.