Open navigation

Công văn 6823/CT-TTHT Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  6823 / CT - TTHT 

V/v: Chi phí được trừ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH May Thuê XNK Sao In

Địa chỉ:  22 / 3A  KP3, P.Tân Thới Hiệp, Q.12 Mã số thuế: 0304458320


Trả lời văn bản số 01 ngày 11/7/2014 của Công ty về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định điều kiện các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

  2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  3. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

...”

+ Tại Khoản 2.5 Điều 6 quy định không được tính vào chi phí được trừ đối với chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động:

“Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

  2. Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

…”.

Trường hợp Công ty chi các khoản phụ cấp như: tiền chuyên cần, tiền thâm niên và các khoản thưởng như: thưởng năng suất, thưởng đặc biệt, thưởng ngày thành lập công ty cho người lao động được quy định cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại Hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, qui chế tài chính Công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Khoản tiền hỗ trợ vé xe về quê ăn tết không được trừ vào chi phí khi tính thuế TNDN nhưng phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Về quy chế quản lý tài chính Công ty do Công ty tự lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật Công ty lưu tại doanh nghiệp và cung cấp cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • P.PC;

  • P.KTr 2;

  • Lưu: HC, TTHT.

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.