Open navigation

Công văn 6965/CT-TTHT Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số :  6965 / CT - TTHT 

V/v chi phí được trừ

TP. Hồ Chí Minh , ngày 22 tháng 8 năm 2014


Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam

Địa chỉ: Số 648 Nguyễn Trãi, P.11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh 

MST 0302035520


Trả lời văn bản số  605 / CV - VNS .14 ngày 05/08/2014 của Công ty về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

  2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

...”

Trường hợp Công ty theo trình bày có đóng góp kinh phí đóng canô tuần tra cao tốc ủng hộ Cảnh sát biển Việt Nam do báo Tuổi Trẻ phát động, do đây là khoản chi không phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty nên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi nhận :

  • Như trên ;

  • P.KT4;

  • P.PC;

  • Lưu (HC, TTHT).

KTCỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.