Open navigation

Công văn 7771/VPCP-QHQT Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  7771 / VPCP - QHQT 

V/v chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Bộ Tài chính;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ Công Thương;

Bộ Ngoại giao.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số  11518 / BTC - CST  ngày 18 tháng 8 năm 2014) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số  6321 / BKHĐT - ĐTNN  ngày 18 tháng 9 năm 2014) về xử lý vướng mắc của Công ty TNHH Van Laack Asia và chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý với các phương án xử lý vướng mắc liên quan đến chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp dệt may và các doanh nghiệp khác do Bộ Tài chính đề xuất tại văn bản nêu trên.


  2. Giao Bộ Tài chính:


  • Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với Công ty Van Laack Asia (Đức) để giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp theo các phương án mà Bộ Tài chính đã đề xuất tại văn bản trên.


  • Có văn bản hướng dẫn chung cho tất cả các doanh nghiệp dệt may có vướng mắc tương tự như đối với Công ty Van Laack Asia.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, Phó TTg Vũ Văn Ninh (để b/c);

  • VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTCP, 

    các Vụ: KTN, KTTH, TH; TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, QHQT (3). ĐT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.