Open navigation

Quyết định 1337/QĐ-LĐTBXH Công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Số:  1337 / QĐ - LĐTBXH 

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Căn cứ Nghị định số  106 / 2012 / NĐ - CP  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


Căn cứ Nghị định số  63 / 2010 / NĐ - CP  ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số  48 / 2013 / NĐ - CP  ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;


Xét đề nghị của Cục trưởng Bảo trợ xã hội và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục bảo trợ xã hội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Bộ trưởng (để báo cáo);

 • Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;

 • UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 • Lưu: VT, Cục PCTNXH.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG

Phạm Minh Huân


DANH MỤC


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số  1337 / QĐ - LĐTBXH  ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


PHẦN I


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


  Tên thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  Thủ tục hành chính cấp xã

  Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.


  Bảo trợ xã hội


  UBND cấp xã

  PHẦN II


  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


  1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ


1. Thủ tục “Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế”.


 1. Trình tự thực hiện:


  • Bước 1: Hộ gia đình có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế làm Giấy đề nghị, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định.


  • Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức thẩm định theo quy trình quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số  22 / 2014 / TT - BLĐTBXH .


  • Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận hộ gia đình thuộc hoặc không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.


 2. Cách thức thực hiện:


  • Nộp Giấy đề nghị trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã.


  • Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


  Thành phần hồ sơ gồm: 01 Giấy đề nghị xét duyệt, xác nhận hộ gia đình thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo pháp luật bảo hiểm y tế


 4. Thời hạn giải quyết:


  10 ngày làm việc.


  đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


  Hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp trên phạm vi cả nước.


 5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Ủy ban nhân dân cấp xã.


 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


  Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.


 2. Lệ phí: Không


 3. Mẫu đơn, tờ khai:


Mẫu số 1 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số  22 / 2014 / TT - BLĐTBXH : Giấy đề nghị xét duyệt, xác nhận hộ gia đình thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo pháp luật bảo hiểm y tế.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


 • Quyết định số  32 / 2014 / QĐ - TTg  ngày 27/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015;


 • Thông tư số  22 / 2014 / TT - BLĐTBXH  ngày 29/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy định xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.