Open navigation

Công văn 4402/TCT-CS Chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4402 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu


Trả lời công văn số  461 / CT - TTHT  ngày 29/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu đề nghị trả lời vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 1. Liên quan đến nội dung vướng mắc về Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập doanh nghiệp:


  • Tại điểm 2.21, khoản 2, Điều 6 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế quy định:


   “2.21. Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”


  • Tại mục 5 công văn số  2785 / TCT - CS  ngày 23/7/2014 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:


   “5. Về việc xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 5.


   5.1. Bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng quy định tại điểm 3b Điều 5.


   Trước: Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng được xác định theo giá bán của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm cho biếu tặng.”


   Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên để xác định doanh thu và chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


 2. Liên quan đến nội dung vướng mắc về Thuế thu nhập cá nhân:


 • Đối với trường hợp cán bộ công nhân viên nhận tiền hỗ trợ xây nhà từ cuộc vận động “ngôi nhà 100 đồng”.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 10, Điều 2, Thông tư số  111 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số  65 / 2013 / NĐ - CP  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN, thì:


Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các loại tài sản là chứng khoán; phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh; bất động sản; các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước.


Liên quan đến nội dung này, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại công văn số  3618 / TCT -  TNCN ngày 30/10/2013 (đính kèm).


Đối với các trường hợp nhận hỗ trợ bằng tiền mặt khác, Cục Thuế cần bổ sung thông tin rõ hơn (kèm theo tài liệu về chương trình hỗ trợ) và đề xuất hướng xử lý để Tổng cục Thuế có đầy đủ cơ sở hướng dẫn.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

 • Vụ PC - TCT;

 • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.