BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 13276 / TCHQ - GSQL

V/v khắc mẫu dấu theo Thông tư số 19 / TT - BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.


Trả lời vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tại công văn số 7359 / HQHP - GSQL ngày 17/10/2014 về việc làm dấu nghiệp vụ theo Thông tư 19 / TT - BTC , Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:


Việc khắc dấu và quản lý, sử dụng thực hiện theo quy định ban hành tại Quyết định số 1200 / 2001 / QĐ - TCHQ ngày 23/11/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Quyết định số 19 / 2002 / QĐ - TCHQ ngày 10/01/2002 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại quyết định 1200 / 2001 / QĐ - TCHQ ngày 23/11/2001, số 1257 / 2001 / QĐ - TCHQ ngày 04/12/2001, số

1494/2001/QĐ-TCHQ, số 1495 / 2001 / QĐ - TCHQ , số 1548 / 2001 / QĐ - TCHQ , số 1549 / 2001 / QĐ -TCHQ ngày 28/12/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Theo đó, các mấu dẫu nghiệp vụ được quy định tại Phụ lục đính kèm Quyết định số 1200 / 2001 / QĐ - TCHQ (gồm 7 mẫu dấu).


Theo quy định tại Tiết d2 Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 19 / TT - BTC ngày 11/02/2014 có quy định đóng dấu dùng cho “tái xuất hoặc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật”. Mẫu dấu “tái xuất hoặc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật” không phải là dấu nghiệp vụ quy định tại Quyết định số 1200 / 2001 / QĐ - TCHQ dẫn trên.


Tuy nhiên, để cải cách thủ tục hành chính, theo đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, tùy theo từng đơn vị có nhu cầu khắc thêm mẫu dấu nêu trên để phục vụ công việc thì thực hiện khắc mẫu dấu “Tái xuất hoặc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật” thống nhất như sau:


  • Mẫu dấu màu đỏ;


  • Gồm 2 dòng sử dụng font chữ Time New Roman, Dòng 1: TÁI XUẤT HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG, Dòng 2: THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT;


  • Cỡ chữ 10;


  • Kiểu chữ IN HOA, đứng, đậm;


  • Căn lề giữa hình chữ nhật, spacing before 0pt, spacing after 0pt;


  • Khung chữ nhật bao quanh có kích thước 7cm x 1,5cm bằng nét liền mảnh cỡ 1pt.


TÁI XUẤT HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG

THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Mẫu dấu khắc như sau:


Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);

  • Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤCTRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh