Open navigation

Công văn 4045/LĐTBXH-LĐTL Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc cho người lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4045 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số  15354 / SLĐTBXH - LĐ  ngày 01/10/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Bộ luật Lao động năm 1994 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1995, theo đó từ ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành, khi người lao động thôi việc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đó và người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Điều 42 của Bộ luật Lao động.


  2. Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số  114 / 2002 / NĐ - CP  ngày 31/12/2002 của Chính phủ thì tiền lương làm căn cứ tính các chế độ trợ cấp thôi việc là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi thôi việc, gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).


Đối chiếu với trường hợp của bà Hàn Thị Yến nêu tại công văn số  336 / BXMT - TCHC  ngày 12/9/2014 của Công ty cổ phần Bến xe miền Tây thì tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc cho bà Yến là tiền lương theo hợp đồng lao động bình quân của 6 tháng liền kề trước khi bà Yến thôi việc tại Công ty cổ phần Bến xe miền Tây theo quy định tại Điều 15 Nghị định số  114 / 2002 / NĐ - CP  nêu trên.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT. Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.