Open navigation

Công văn 3558/BHXH-THU Chấn chỉnh trong việc cấp sổ bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------


Số:  3558 / BHXH - THU

V/v chấn chỉnh trong việc cấp sổ BHXH


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2014Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM.


Thời gian qua công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) tại thành phố Hồ Chí Minh đã bước đầu đi vào nề nếp. Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn nhiều trường hợp người lao động mượn hồ sơ người khác để xin việc làm và đăng ký tham gia BHXH, dẫn đến việc quản lý đối tượng, chốt sổ và giải quyết các chế độ BHXH của người lao động gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng trên BHXH Thành phố yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một số nội dung như sau:


  1. Khi lập thủ tục tăng mới đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ nhân thân với CMND có phải là của người lao động hay không, hồ sơ cá nhân khớp đúng với CMND và nội dung trên Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) do người lao động lập.


  2. Các trường hợp cấp sổ BHXH phát sinh sau ngày 01/01/2015, BHXH Thành phố sẽ không thực hiện việc điều chỉnh nhân thân đối với các trường hợp người lao động mượn hồ sơ người khác để xin việc làm và đăng ký tham gia BHXH.


Đề nghị thông báo cho người lao động trong đơn vị, nếu có mượn hồ sơ người khác để xin việc làm và đăng ký tham gia BHXH trước đây, phải khẩn trương tiến hành khai báo để lập thủ tục điều chỉnh theo quy định.


Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị sử dụng lao động./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Ban GĐ  (b / c) ;

  • Trang Web;

  • Lưu VT, THU (S.2b)

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Thu

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.