Open navigation

Quyết định 2028/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2028 / QĐ - TTg 

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH


BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

 • HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

 • Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

 • Văn phòng Tổng Bí thư;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

 • Tòa án nhân dân tối cao;

 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Kiểm toán Nhà nước;

 • Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

 • Cơ quan TW của các đoàn thể;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, 

  TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

 • Lưu: Văn thư, KGVX (3b).240

  KT. THỦ TƯỚNG 

  PHÓ THỦ TƯỚNG

  Vũ Đức Đam

  KẾ HOẠCH


  TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  2028 / QĐ - TTg  ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)


  Để triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế với các nội dung sau:


  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


   1. Mục đích


    1. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thi hành và ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là Luật BHYT) bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, thống nhất đáp ứng yêu cầu thực tiễn.


    2. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật BHYT đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò của chính sách BHYT; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách BHYT bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.


    3. Tổ chức triển khai thực hiện Luật BHYT thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả; nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.


   2. Yêu cầu


    1. Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật BHYT.


    2. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức trong tổ chức, triển khai thi hành Luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất và hiệu quả góp phần tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT tiến tới BHYT toàn dân.


    3. Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong Kế hoạch này; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành Luật BHYT.


  2. NỘI DUNG


   1. Rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm 

    y tế.


    1. Bộ Y tế:

     • Chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành Luật BHYT;


     • Thực hiện theo Quyết định số  1338 / QĐ - TTg  ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật;


     • Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn;


     • Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.


    2. Bộ Quốc phòng:


     • Thực hiện theo Quyết định số  1338 / QĐ - TTg  ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, áp dụng đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân và học sinh cơ yếu đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật;


     • Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật về quản lý tổ chức, thực hiện BHYT đối với quân nhân tại ngũ cũng như đối tượng đang công tác, làm việc, học tập trong quân đội và thân nhân của quân nhân tại ngũ;


     • Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014 đến quý I năm 2015.


    3. Bộ Công an:


     • Phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan thực hiện theo Quyết định số  1338 / QĐ - TTg  ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 đối với Luật BHYT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, áp dụng đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân và học sinh cơ yếu;


     • Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành đối với lực lượng Công an nhân dân;


     • Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014 đến quý I năm 2015.


    4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:


     • Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết hướng dẫn thi hành Luật về tổ chức thực hiện việc xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia BHYT của người sử dụng lao động, người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý;

     • Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014 đến quý I năm 2015. đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo:

     • Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn việc xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia BHYT của các đối tượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý; hướng dẫn thành lập, kiện toàn hệ thống y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với trẻ em, học sinh, sinh viên;


     • Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014 đến quý I năm 2015.


    5. Bảo hiểm xã hội Việt Nam:


     • Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT;


     • Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014.


      1. Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương:


     • Chỉ đạo các cấp chính quyền, ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn; bảo đảm kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng theo quy định của Luật BHYT; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT;


     • Chỉ đạo xây dựng bộ máy, bố trí nguồn lực để thực hiện quản lý nhà nước về BHYT tại địa phương và quản lý, sử dụng nguồn kinh phí BHYT theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 của Luật BHYT;


     • Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.


      1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác trong lĩnh vực quản lý của mình liên quan đến công tác BHYT để bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với quy định của Luật BHYT.


     • Thời gian thực hiện: Năm 2014 và năm 2015.


   2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo hiểm y tế


    1. Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành.


    2. Tổ chức phổ biến Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về BHYT và tổ chức thực hiện chính sách BHYT.

    3. Phân công thực hiện:


     • Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, bảo đảm cho việc thực hiện Luật BHYT được thống nhất;


     • Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương dành thời lượng phù hợp phổ biến Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng;


     • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức phổ biến Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn, chỉ đạo các báo, tạp chí, đơn vị làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về BHYT, đặc biệt vào dịp nhân kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế (Ngày 01 tháng 7 hằng năm).


    4. Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.


   3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về bảo hiểm y tế


    1. Biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ BHYT với nội dung phù hợp cho đối tượng được tập huấn.


    2. Tổ chức tập huấn, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức, người trực tiếp làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về BHYT và người tổ chức thực hiện chính sách BHYT.


    3. Phân công thực hiện:


     • Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ BHYT; tổ chức tập huấn Luật BHYT cho lãnh đạo phụ trách về BHYT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức tập huấn chuyên sâu cho Báo cáo viên pháp luật và cán bộ lãnh đạo, tham mưu quản lý nhà nước tại các Sở Y tế; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố; bệnh viện, viện nghiên cứu có tổ chức khám, chữa bệnh nội, ngoại trú trực thuộc Bộ Y tế;


     • Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ BHYT cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền cấp cơ sở và những người trực tiếp làm công tác tham mưu quản lý nhà nước và người tổ chức thực hiện BHYT ở địa phương.


    4. Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.


   4. Các nhiệm vụ khác


    1. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số  538 / QĐ - TTg  ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”.

    2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ quy định của Luật BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác BHYT, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.


    3. Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.


   5. Kinh phí triển khai thi hành Luật BHYT


   1. Kinh phí triển khai thi hành Luật BHYT được bố trí từ ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.


   2. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật BHYT và tổng hợp trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của đơn vị, địa phương gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định để triển khai Kế hoạch đúng tiến độ.


   3. Đối với các hoạt động phải triển khai trong năm 2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm để triển khai thực hiện.


  3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


 1. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này.


  Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định kỳ hàng tháng, hằng quý, 6 tháng, một năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này, khi có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thì kịp thời phản ánh về Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án giải quyết và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế của Bộ, ngành, địa phương mình./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.