Open navigation

Công văn 13790/TCHQ-TXNK Hướng dẫn thực hiện Công văn 4582/BCT-XNK và 10666/BCT-XNK về thanh toán trước khi nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  13790 / TCHQ - TXNK 

V/v hướng dẫn thực hiện công văn  4582 / BCT - XNK  và công văn  10666 / BCT - XNK  của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014


Kính gửi:Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;

Cục Hải quan TP. Đà Nẵng;

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  10666 / BCT - XNK  ngày 27/10/2014 của Bộ Công Thương về việc thực hiện điểm 1 công văn  4582 / BCT - XNK  ngày 28/5/2014 đối với Công ty CP TM Kylin-GX668, trong đó nêu rõ các loại giấy tờ liên quan đến xác nhận của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thanh toán, chuyển tiền đối với chứng từ thanh toán trước ngày 12/5/2011 cho hợp đồng thương mại ký trước 12/5/2011 (Kèm theo bản sao công văn số  10666 / BCT - XNK  ngày 27/10/2014).


Để thống nhất thực hiện hướng dẫn tại công văn  4582 / BCT - XNK  của Bộ Công Thương đối với các doanh nghiệp nhập khẩu xe ôtô có hợp đồng ký và thanh toán trước ngày ban hành Thông tư số  20 / 2011 / TT - BCT  ngày 12/5/2011 của Bộ Công thương, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên kiểm tra cụ thể hồ sơ do các doanh nghiệp (bao gồm cả Công ty CP TM Kylin - GX668 và các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô chở người loại từ 9 chỗ trở xuống, chưa qua sử dụng đã ký hợp đồng nhập khẩu và thanh toán trước ngày ban hành Thông tư số  20 / 2011 / TT -  BCT ngày 12/5/2011) nộp, xuất trình theo đúng hướng dẫn trên. Trường hợp có vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Công Thương.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục XNK - Bộ Công Thương (để biết);

  • Cục Giám sát quản lý;

  • Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.