Open navigation

Công văn 4346/BHXH-ST Cấp thẻ bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4346 / BHXH - ST 

V/v cấp thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng


Thời gian vừa qua, công tác quản lý thu và cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho đối tượng tham gia cơ bản kịp thời và đảm bảo quy định pháp luật và văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam. Tuy nhiên, qua phản ánh của các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT và báo cáo của các đoàn kiểm tra thì hiện nay thẻ BHYT in mã vạch 2 chiều bị nhòe, mờ, không đọc được, tình trạng cấp trùng thẻ BHYT còn tiếp diễn ở nhiều địa phương. Để khắc phục tình trạng nêu trên, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH Bộ Quốc phòng (gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:


 1. Về mực in thẻ BHYT


  Mua mực in nguyên bản của nhà sản xuất (không sử dụng mực đổ lại), phù hợp với các loại máy in do BHXH các cấp đang sử dụng để in thẻ BHYT.


 2. Về thời điểm sử dụng thẻ BHYT


  Trường hợp danh sách mua BHYT cho đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng phê duyệt sau ngày  01 / 01  hàng năm, thì thực hiện cấp thẻ BHYT có thời hạn sử dụng kể từ ngày đóng BHYT theo quy định tại Điều 64 Quyết định số  1111 / QĐ - BHXH  ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.


 3. Rà soát dữ liệu, danh sách trước khi cấp thẻ BHYT


 • Chủ động kiểm tra và phối hợp với các đơn vị quản lý người tham gia trên địa bàn tỉnh, để rà soát danh sách, dữ liệu cấp thẻ BHYT đối với các đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần mức đóng BHYT, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai sót, hạn chế thẻ BHYT cấp trùng trước khi phát hành.


 • Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp số lượng thẻ và số tiền cấp trùng thẻ BHYT năm trước chi tiết theo từng đối tượng theo biểu 01 ban hành kèm theo Công văn số  17903 / BTC - HCSN  ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính về việc tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ 

  tiền đóng BHYT, gửi về BHXH Việt Nam (kèm file gửi vào hòm thư điện tử bancapsothe@vss.gov.vn) trước ngày 30/4 hàng năm để điều chỉnh số liệu quyết toán theo quy định.


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Sổ - Thẻ) để xem xét, giải quyết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ Y tế (để b/c);

 • Tổng Giám đốc (để b/c);

 • Các Phó Tổng Giám đốc;

 • Các đơn vị: Thu, CSYT, TCKT;

 • Lưu: VT, ST (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Đỗ Văn Sinh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.