Open navigation

Công văn 14188/TCHQ-GSQL Vướng mắc làm thủ tục hải quan của Doanh nghiệp Chế biến gỗ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  14188 / TCHQ - GSQL 

V/v vướng mắc làm thủ tục hải quan của DNTN Chế biến gỗ Đại Lâm

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.


Trả lời công văn số  1121 / BC - NV  ngày 16/9/2014 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang về việc báo cáo tình hình làm thủ tục hải quan của DNTN Chế biến gỗ Đại Lâm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


1. Về vướng mắc quá hạn thanh khoản hồ sơ tạm nhập tái xuất:


Trường hợp Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang xác định doanh nghiệp vi phạm thời hạn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 127 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì căn cứ điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số  127 / 2013 / NĐ - CP  ngày 15/10/2013 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan để xử lý. Đồng thời, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang căn cứ nội dung hướng dẫn tại gạch đầu dòng thứ 2 văn bản số  4288 / TCHQ - GSQL  ngày 29/7/2013 của Tổng cục Hải quan về việc thu thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất chậm thanh khoản để thực hiện việc ấn định thuế và xử phạt hành vi vi phạm hành chính của DNTN chế biến gỗ Đại Lâm theo đúng quy định, đảm bảo trước thời điểm doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể.


2. Về việc quá hạn làm thủ tục nhập khẩu lô hàng gỗ:


Căn cứ công văn số  1121 / BC - NV  ngày 16/9/2014 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang thì Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang đã có Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của DNTN chế biến gỗ Đại Lâm và doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục giải thể theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định tư cách pháp lý của doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang có văn bản trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang về tư cách pháp lý của DNTN Chế biến gỗ Đại Lâm để có cơ sở xử lý trong trường hợp DNTN Chế biến gỗ Đại Lâm đến làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng này.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.