BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 14190 / TCHQ - GSQL

V/v hướng dẫn thời hạn nộp thuế đối với phương tiện quay vòng

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Công ty Honda Việt Nam

(đ/c: phường Phúc Thắng, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 2010/2014/HVN/D ngày 20/10/2014 của Công ty Honda Việt Nam đề nghị hướng dẫn thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa là phương tiện quay vòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về thời hạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập đối với phương tiện quay vòng quy định tại khoản 3, Điều 54, Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC thực hiện theo thỏa thuận của doanh nghiệp với bên đối tác và đăng ký với Hải quan cửa khẩu theo quy định tại khoản 2, Điều 13, Nghị định số 12 / 2006 / NĐ - CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ (nay là khoản 3, Điều 12 Nghị định số 187 / 2013 / NĐ - CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ).


  2. Về chính sách thuế: thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 100, Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC nêu trên; theo đó quá thời hạn 90 ngày mà doanh nghiệp chưa tái xuất thì phải nộp thuế.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Honda Việt Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh