Open navigation

Công văn 1554/GSQL-TH Cửa khẩu xuất đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1554 / GSQL - TH 

V/v cửa khẩu xuất đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Quảng Ninh

(Đ/c: Số 70, Đ. Lê Thánh Tông, P. Hồng Gai, TP. Hạ Long, Quảng Ninh)


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  719 / DLHH  của Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Quảng Ninh về việc cửa khẩu xuất đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Ngày 23/09/2014, Văn phòng Chính phủ có công văn số  7415 / VPCP - KTTH  về việc chính sách đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan. Theo đó: “Đối với các mặt hàng rượu, bia, xì gà, thuốc lá điếu, xe ô tô du lịch dưới 9 chỗ ngồi và gỗ nguyên liệu gửi kho ngoại quan được tái xuất qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, không được tái xuất qua cửa khẩu phụ, lối mở (kể cả cửa khẩu, lối mở nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu); riêng gỗ từ Lào và Campuchia tạm ngừng kinh doanh gửi kho ngoại quan dưới mọi hình thức”.


Ngày 24/10/2014, Bộ Tài chính có công văn số  15433 / BTC - TCHQ  về việc triển khai thực hiện công văn số  7415 / VPCP - KTTH  ngày 23/9/2014.


Như vậy, các mặt hàng rượu, bia, xì gà, thuốc lá điếu xuất khẩu, nhập khẩu theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất không chịu sự điều chỉnh của công văn số  7415 / VPCP - KTTH  và công văn số  15433 / BTC - TCHQ .


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Quảng Ninh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH(3).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.