Open navigation

Công văn 5042/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5042 / TCT - CS 

V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.


Trả lời công văn số  1501 / CT - TTHT  ngày 29/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Tại điểm a, khoản 5, Điều 18 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:


“a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số  218 / 2013 / NĐ - CP  là:


 • Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất từ ngày 01/01/201,4 và phát sinh doanh thu của dự án đó từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


 • Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.


 • Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó.


 • Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.”


- Tại điểm c, khoản 5, Điều 18 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:


“c, Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:


 • Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;


 • Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của 

  doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).


Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”


Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập nhưng dự án đầu tư của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì dự án này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

 • Vụ PC - TCT;

 • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.