Open navigation

Công văn 5090/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5090 / TCT - CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hà Nội

- Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông

(Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số  2617 / RĐ  ngày 28/7/2014 của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty) và công văn số  41915 / CT - KTT3  ngày 28/8/2014 của Cục Thuế Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Tiết a Khoản 5 Điều 10 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:


“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.


Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).


Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:


  • Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.


  • Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.


  • Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, 

    giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.


Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).”


Liên quan đến ưu đãi thuế đối với tổ chức niêm yết chứng khoán, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã có các công văn: công văn số  11924 / BTC - CST  ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính; công văn số  10997 / BTC - CST  ngày 8/9/2006 của Bộ Tài chính; công văn số  2924 / TCT - PC  ngày 19/8/2011 của Tổng cục Thuế.


Trường hợp của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông được hưởng ưu đãi theo nhiều điều kiện: ưu đãi đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, ưu đãi đối với tổ chức niêm yết chứng khoán. Đồng thời Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã được cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra; nay Công ty lại có công văn hỏi lại về việc chuyển đổi ưu đãi theo mức ưu đãi cao hơn. Do vậy, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế, về thuế TNDN và điều kiện thực tế tại doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông và Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Pháp chế (TCT);

  • Lưu VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.