Open navigation

Quyết định 11039/QĐ-BCT Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan

 Hết hiệu lực: 08/09/2016 


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  11039 / QĐ - BCT 

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, QUY CHUẨN KỸ THUẬT, AN TOÀN THỰC PHẨM TRƯỚC KHI THÔNG QUAN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số  132 / 2008 / NĐ - CP  ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;


Căn cứ Nghị định số  127 / 2007 / NĐ - CP  ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;


Căn cứ Nghị định số  21 / 2011 / NĐ - CP  ngày 29 tháng 03 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết, kiệm và hiệu quả;


Căn cứ Nghị định số  38 / 2012 / NĐ - CP  ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;


Căn cứ Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;


Căn cứ Nghị định  202 / 2013 / NĐ - CP  ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón;


Căn cứ Nghị định số  95 / 2012 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương tại Phụ lục đính kèm.


Điều 2. Giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất Lãnh đạo Bộ công bố Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương phù hợp với yêu cầu quản lý.


Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và các Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Bộ trưởng (để báo cáo);

 • Các Thứ trưởng (để biết);

 • Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính);

 • Bộ Tài chính;

 • Tổng cục Hải quan;

 • Cổng Thông tin điện tử-Bộ Công Thương;

 • Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Cao Quốc Hưng

PHỤ LỤC


DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, QUY CHUẨN KỸ THUẬT, AN TOÀN THỰC PHẨM TRƯỚC KHI THÔNG QUAN

(Ban hành kèm theo Quyết định số  11039 / QĐ - BCT  ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương)


TT

Tên hàng hóa

Mã HS

Văn bản áp dụng

Ngày áp dụng

1

Sản phẩm dệt may

6309

Thông tư  32 / 2009 / TT - BCT  về

giới hạn hàm lượng formatdehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12

năm 2009

2

Công nghiệp thực phẩm:


Luật An toàn thực phẩm


 • Nghị định số  38 / 2012 / NĐ - CP  ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

 • Thông tư số  28 / 2013 / TT - BCT 


ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2012


Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12

năm 2013

2.1

Rượu (Không bao gồm sản phẩm rượu thuốc, rượu bổ do Bộ Y tế quản lý)

2204;2206;

2207;2208

2.2.1

Rượu vang

2204

2.2.2

Rượu vang không có gas

2204

2.2.3

Rượu vang có gas (vang nổ)

2204

2.2.4

Rượu trái cây

2206

2.2.5

Rượu mùi

2208

2.2.6

Rượu cao độ

2208

2.2.7

Rượu trắng, rượu vodka

2208

2.2.8

Đồ uống có cồn khác

2207

2.2

Bia

2203

2.2.1

Bia hơi

2203

2.2.2

Bia chai

2203

2.2.3

Bia lon

2203

2.3

Nước giải khát (Bao gồm cả đồ uống có mật ong,

2209chè, cà phê làm nước giải khát.)
2.3.1

Đồ uống đóng hộp, bao gồm nước ép rau, quả;

22092.3.2

Nước giải khát cần pha loãng trước khi dùng

22092.3.3

Nước giải khát dùng ngay (Không bao gồm nước khoáng, nước tinh khiết do Bộ Y tế quản lý)

22092.4

Sữa chế biến (Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý)

0401;0402;

0403;0404;

0405; 04062.4.1

Sữa dạng lỏng (bao gồm sữa dạng lỏng được bổ sung hương liệu hoặc các phụ gia thực phẩm khác)

0401; 0402;

0404a

Các sản phẩm được thanh trùng bằng phương pháp Pasteur
b

Các sản phẩm được tiệt trùng bằng phương pháp UHT hoặc các phương pháp tiệt trùng bằng nhiệt độ cao khác
2.4.2

Sữa lên men

0403a

Dạng lỏng

0403b

Dạng đặc

04032.4.3

Sữa dạng bột

0401;04022.4.4

Sữa đặc

0401;0402a

Có bổ sung đường

0402b

Không bổ sung đường

04012.4.5

Kem sữa

0401;0402a

Được tiệt trùng bằng phương pháp Pasteur

0401;0402b

Được tiệt trùng bằng

0401;0402

phương pháp UHT
2.4.6

Các sản phẩm khác từ sữa
a

0405b

Pho mát

0406c

Các sản phẩm khác

0403;04042.5

Dầu thực vật (Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý)

1507;1508;

1509;1510;

1511;1512;

1513;1514;

15152.5.1

Dầu hạt vừng (mè)

15152.5.2

Dầu cám gạo

15102.5.3

Dầu đậu tương

15072.5.4

Dầu lạc

15082.5.5

Dầu ô liu

15092.5.6

Dầu cọ

15112.5.7

Dầu hạt hướng dương

15122.5.8

Dâu cây rum

15122.5.9

Dầu hạt bông

15122.5.10

Dầu dừa

1513
Dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su

15132.5.11

Dầu hạt cải hoặc dầu mù tạt

15142.5.12

Dầu hạt lanh

15152.5.13

Dầu thầu dầu

15152.5.14

Các loại dầu khác

15102.6

Bột, tinh bột (Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý)

1101;1102;

1106; 1107;

1108; 1109;

1902;19032.6.1

Bột mì hoặc bột meslin

11012.6.2

Bột ngũ cốc

1102
2.6.3

Bột khoai tây

11062.6.4

Mait: rang hoặc chưa rang

11072.6.5

Tinh bột: mì, ngô, khoai tây, sắn, khác

11082.6.6

Inulin

11082.6.7

Gluten lúa mì

11092.6.8

Sản phẩm từ bột nhào, đã hoặc chưa làm chín: spaghety, macaroni, mì sợi, mì ăn liền, mì dẹt, gnochi, ravioli, cannelloni, cháo ăn liền, bánh đa

19022.6.9

Sản phẩm từ tinh bột sắn và sản phẩm thay thế chế biến từ tinh bột, ở dạng mảnh, hạt, bột xay, bột rây hay các dạng tương tự

19032.7

Bánh, mứt, kẹo (Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý)

1905; 1704;

1806; 2007;

20082.7.1

Bánh quy ngọt, mặn hoặc không ngọt, mặn

19052.7.2

Bánh bít cốt, bánh mì nướng và các loại bánh nướng tương tự

19052.7.3

Bánh bột nhào

19052.7.4

Bánh mì giòn

19052.7.5

Bánh gato

19052.7.6

Các loại kẹo cứng, mềm có đường không chứa cacao

17042.7.7

Kẹo cao su, đã hoặc chưa bọc đường

17042.7.8

Kẹo sô cô la các loại

1806
2.7.9

Mứt, thạch trái cây, bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch, thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu

20072.7.10

Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu

2008

3

Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp:


 • Nguyên liệu Amoni Nitrat (NH4NO3);

 • Thuốc nổ các loại;

 • Phụ kiện nổ các loại
Thông tư số  08 / 2012 / TT - BCT 

ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Thông tư có hiệu Iực từ ngày 25/5/2012

3.1

Thuốc nổ đã điều chế, trừ bột nổ đẩy.

3602.00.00

3.2

Dây cháy chậm; ngòi nổ; nụ xòe hoặc kíp nổ; bộ phận đánh lửa; kíp nổ điện.

36.03

3.2.1

Dây cháy chậm bán thành phẩm; kíp nổ cơ bản;

tuýp tín hiệu

3603.00.10

3.2.2

Dây cháy chậm hoặc ngòi nổ

3603.00.20

3.2.3

Loại khác

3603.00.90

4

Thép và các sản phẩm

ngành thép


Thông tư liên tịch số  44 / 2013 / TTLT - BCT - 

BKHCN ngày 31/12/2013

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/6/2014

4.1

Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được

7208cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng.
4.2

Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng.

72094.3

Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng.

72104.4

Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

72114.5

Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, đã phủ, mạ hoặc tráng.

72124.6

Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng.

72134.7

Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán.

72144.8

Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác.

72154.9

Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình.

72164.10

Dây của sắt hoặc thép không hợp kim.

7217
4.11

Thép không gỉ ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; bán thành phẩm của thép không gỉ.

72184.12

Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên.

72194.13

Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm.

72204.14

Thép không gỉ dạng thanh và que khác; thép không gỉ ở dạng góc, khuôn và hình khác.

72224.14.1

- Dạng thanh và que, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn:
4.15

Thép hợp kim khác ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; các bán thành phẩm bằng thép hợp kim khác.

72244.16

Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên.

72254.17

Sản phẩm của thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm.

72264.18

Các dạng thanh và que, của thép hợp kim khác, được cán nóng, dạng cuộn không đều.

72274.19

Các dạng thanh và que khác bằng thép hợp kim khác; các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rỗng, bằng thép hợp

7228

kim hoặc không hợp kim.
4.20

Dây thép hợp kim khác.

7229


Thép xây dựngDạng cuộnDạng thanh


5

Nhóm thiết bị công nghiệp


Nghị định số  14 / 2014 / NĐ - CP  ngày

26/  02 / 2014  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực về an toàn điện

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm

2014


Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11

năm 2013


Ngày 01 tháng 01 năm 2015 sẽ không được phép nhập khẩu và sản xuất thiết bị dưới mức hiệu suất tối thiểu.

Không phê duyệt chủ trương đầu tư các nhà máy nhiệt điện phát điện bằng than, khí đốt có hiệu suất thấp hơn hiệu suất tối thiểu từ ngày 25/12/2013

5.1

Máy biến áp phân phối

85043124

Quyết định số  51 / 2011 / QĐ - TTg 

ngày 12/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ

5.2

Động cơ điện

85013212

Quyết định số  78 / 2013 / QĐ - TTg 

ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện thiết bị phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

5.3

Đèn huỳnh quang

85393910

5.4

Balat điện

85393930

5 5

Tủ lạnh dưới 200 lít

84183010

5.6

Các tủ lạnh khác

84181010

5.7

Nồi cơm điện

73063040

6

Máy, thiết bị đặc thù công nghiệp có khả năng gây mất an toàn


Thông tư số  08 / 2012 / TT - BCT 

ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/5/2012

6.1

Nồi hơi nhà máy điện

84022010

6.2

Nồi hơi các loại có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar dùng trong công nghiệp

8402

6.3

Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115°C dùng trong công nghiệp

84031000


6.4

Bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 bar (không kết áp suất thủy tĩnh) dùng trong công nghiệp

73096.5

Bình bể, bồn chứa LPG

73116.6

Đường ống dẫn hơi và nước nóng cấp I, II có đường kính ngoài từ 51mm trở lên; các đường ống dẫn cấp III, IV có đường kính ngoài từ 76mm trở lên sử dụng trong công nghiệp

73046.7

Đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại dùng trong công nghiệp

73066.8

Chai chứa LPG

73116.9

Tời, trục tải có tải trọng từ 10000N trở lên và góc nâng từ 25° đến 90° dùng trong công nghiệp

84286.10

Cần trục, cổng trục, cầu trục dùng trong công nghiệp

84266.11

Xe nâng hàng tải trọng từ 10000N trở lên dùng trong công nghiệp

84276.12

Bếp gas và phụ kiện, dây dẫn gas

732181006.13

Máy biến áp phòng nổ

85046.14

Thiết bị điều khiển phòng nổ

85016.15

Máy phát điện phòng nổ

85016.16

Rơ le dòng điện dò

853641906.17

Cáp điện phòng nổ

8584Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.