image src="3962_BHXH_KHTC_2014_Vv_Thi_diem_mo_tai_khoan_thu_BHXH_BHYT_BHTN_tai_he_thong_Vietcombank / Image_001 .png" height="1132" width="815">


BAa HIEM xA HQI VIl~:TNAM CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI"E:TNAM

BAo HIEM xA HQI TP.HO CHi MINH Doc Hip - Tlf do - Hanh phuc

S6 b~b1;BHXH-KHTC TP. H6 Chi Minh, ngayAV thcmg 4lniim 2014

vIv thi di~m mo' Uti khoim thu BHXH,

BHYT, BHTN t~i Mth6ng Vietcombank


Kinh gui: Cac don vi su d\mg lao dQng tren dia bfm

Thanh ph6 H6 Chi Minh


Thl,lc hi~n chi d~o cua Bao hi~m xii hQi (BHXH) Vi~t Nam tu 01/10/2014, BHXH Thanh ph6 H6 Chi Minh thi di~m ma tai khoan thu BHXH, BHYT, BHTN

(gQi chung la thu bao hi~m) t~i h~ th6ng Ngan hang TMCP Ngo~i thuong Vi~t Nam (Vietcombank) t~i Chi nhanh BHXH Thanh ph6 H6 Chi Minh va cac Qu~ 1,3,5,6,7,10, Binh Tan, Thu Duc, Tan Phu, Phu Nhu?n, Binh Th~nh.

Qua qua trinh thl,lC hi~n, vfuI con mQt s6 don vi thl,lc hi~n chua dung quy dinh. Nay BHXH hu6ng ddn b6 sung mQt s6 nQi dung sau:

1. D6i v6i cac don vi dang tham gia va nQP ti~n thu bao hi~m t~i BHXH Thanh ph6 H6 Chi Minh, co ma tM khoan ti~n gui thanh toan t~i Vietcombank: D~

nghi chuy~n ti~n thu bao hi~m v~ BHXH Thanh ph6 H6 Chi Minh theo thong tin du6i day:

- Ten giao dich: Bao hi~m xii hQi Thanh ph6 H6 Chi Minh

- S6 tai khoan: 007.100.0789789

- Ngan hang: TMCP Ngo~i thuong Vi~t Nam (Vietcombank) t~i Chi nhanh BHXH Thanh ph6 H6 Chi Minh.

2. D6i v6i cac don vi dang tham gia va nQP ti~n thu bao hi~m t~i 11 BHXH qu?n, huy~n (1,3,5,6,7,10, Binh Tan, Thu Duc, Tan Phu, Phu Nhu?n, Binh Th~nh),

co ma tai khoan ti~n gui thanh toan t~i Vietcombank: D~ nghi chuy~n ti~n thu bao

hi~m v~ BHXH cac qu~ neu tren theo danh sach du6i day:


STT Don vi Ngan himg s6 tili kho3n

1 BHXHQu?n 1 Vieteombank B~n Thanh 033.100.9999999

2 BHXHQu?n3 Vieteombank Ky D6ng 072.100.3686868

3 BHXHQu?n5 Vieteombank CN 5 051.100.0667788

4 BHXHQuan6 Vieteombank CN Binh Tay 025.100.2755175

5 BHXHQu?n 7 Vieteombank CN Nam Sai Gon 018.100.9789789

6 BHXHQuan 10 Vieteombank CN Phti Th9 042.100.0999999

7 BHXH qu?n Binh Tan Vieteombank CN B~e Sai Gon 050.100.3456789

8 BHXH qu?n Thu Due Vieteombank CN Thu Due 038.100.0431237

9 BHXH qu?n Tan Phti Vieteombank CN Tan Binh 044.100.0675263

10 BHXH qu?n Phti Nhu?n Vieteombank CN Tan Dinh 037.100.9999999

11 BHXH qu?n Binh Th~nh Vieteombank CN Dong Sai Gan 053.100.2902075Xin thong bao d€ cac don vi su d\mg lao dQng tren dia ban Thanh ph6 H6 Chi Minh bi~t va thl,fChi~n theo dung hu6ng d~n. Trong qua trinh thl,fchi~n n~u c6 kh6 khan, vu6ng m~c, yeu cAubao cao v6 BHXH Thanh ph6 H6 Chi Minh (Phong K~ hOl;lChTai chinh) d€ duQ'chu6ng d~n, ghii quy~t.I. ~


NlIi nh~n:

- Nhutren;

- POD (ph\! tnich thu);

- Website;

- Luu: VT, KHT~

.~

image src="3962_BHXH_KHTC_2014_Vv_Thi_diem_mo_tai_khoan_thu_BHXH_BHYT_BHTN_tai_he_thong_Vietcombank / Image_002 .gif" height="1139" width="815">