Open navigation

Công văn 4658/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn nâng bậc lương


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4658 / LĐTBXH - LĐTL

V/v hướng dẫn nâng bậc lương

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Tổng công ty Dược Việt Nam


Trả lời công văn số 578 / TCTD - TCHC ngày 02/12/2014 của Tổng công ty Dược Việt Nam về việc hướng dẫn nâng bậc lương cho người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Nghị định số 49 / 2013 / NĐ - CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương thì các doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương kèm theo tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương để áp dụng. Trong thời gian các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu chưa xây dựng được thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 49 / 2013 / NĐ - CP nêu trên, tạm thời vẫn áp dụng Nghị định số 205 / 2004 / NĐ - CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì tạm thời thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định tại Thông tư số 12 / 2003 / TT - BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tư số 18 / 2008 / TT - BLĐTBXH ngày 16/9/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12 / 2003 / TT - BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114 / 2002 / NĐ - CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động hiện đang xếp lương theo thang lương, bảng lương trong các công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205 / 2004 / NĐ - CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.


Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Dược Việt Nam biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.