Open navigation

Công văn 9900/VPCP-KGVX Giải quyết vướng mắc của Bộ Luật Lao động


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 9900 / VPCP - KGVX

V/v giải quyết một số vướng mắc của Bộ Luật Lao động

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 95 / TTr - BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2014) về một số vướng mắc của Bộ luật Lao động, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:


Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo và xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội giải quyết vướng mắc về tình trạng người lao động sắp nghỉ hưu xin nghỉ việc để hưởng trợ cấp thôi việc; thời hạn hợp đồng lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và việc xử lý quyền, lợi ích của người lao động trong trường hợp doanh nghiệp có chủ sở hữu bỏ trốn.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  • Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; 

    TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: PL, TH;

  • Lưu: VT, KGVX(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.