Open navigation

Công văn 9964/VPCP-KTTH Quản lý, kiểm tra, giám sát về lao động, tiền lương trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số: 9964 / VPCP - KTTH

V/v quản lý, kiểm tra, giám sát về lao động, tiền lương trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Để tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát về lao động, tiền lương trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


  1. Yêu cầu các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, giám sát đối với tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 50 / 2013 / NĐ - CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Nghị định số 69 / 2014 / NĐ - CP ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước.


  2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương ban hành hướng dẫn giám sát, kiểm tra định kỳ việc thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 69 / 2014 / NĐ - CP ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ; đánh giá hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các quy định hiện hành, đề xuất bổ sung các cơ chế chính sách, biện pháp đảm bảo quản lý chặt chẽ, tạo quyền chủ động hợp lý cho doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2015.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng CP, các PTTg;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, 

    các Vụ; TH, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH (3).


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.