Open navigation

Công văn 8727/CT-TTHT Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 8727 / CT - TTHT

V/v: Chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH Swiss Post Solutions

Địa chỉ: Lầu 8 Tòa nhà Sài Gòn ICT, CVPM Quang Trung, Q.12, TP. HCM

Mã số thuế: 0303212532


Trả lời văn bản số 09 - 04 / 2014 / FI - CV ngày 30/09/2014 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm e Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 156 / 2013 / TT - BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

“Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.”

Căn cứ Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền, số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.”

Trường hợp Công ty thay đổi loại hình doanh nghiệp (chuyển đổi hình thức từ Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty TNHH 1 thành viên do chủ đầu tư cá nhân đã chuyển nhượng hết phần vốn cho chủ đầu tư là tổ chức) thì Công ty TNHH 2 thành viên phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định thay đổi giấy chứng nhận đầu tư mới theo hướng dẫn nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • P. Pháp chế;

  • P. KT 2;

  • Lưu VT-TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.