Open navigation

Công văn 9039/CT-TTHT Chi phí được trừ khi thực hiện chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 9039 / CT - TTHT

V/v: Chi phí được trừ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Công ty CP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Địa chỉ : Tầng 7, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh

Mã số thuế : 0301825283


Trả lời văn thư số 548 / CV - TGĐ ngày 10/10/2014 của Công ty về chi phí được trừ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 203 / 2009 / TT - BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Căn cứ Thông tư số 45 / 2013 / TT - BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định:

 • Tại Khoản 13 Điều 2 quy định:

  “Sửa chữa tài sản cố định: là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của tài sản cố định.”

 • Tại Khoản 2 Điều 7 quy định:

“Các chi phí sửa chữa tài sản cố định không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.

Đối với những tài sản cố định mà việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu số thực chi sửa chữa tài sản cố định lớn hơn số trích theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào chi phí hợp lý số chênh lệch này. Nếu số thực chi sửa chữa tài sản cố định nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí kinh doanh trong kỳ.”

Căn cứ Thông tư số 130 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (áp dụng cho kỳ tính thuế 2009_2010);

Căn cứ Thông tư số 18 / 2011 / TT - BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 130 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thuế TNDN (áp dụng cho kỳ tính thuế 2011);

Căn cứ Thông tư số 123 / 2012 / TT - BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế TNDN (áp dụng cho kỳ tính thuế 2012_2013):

 • Tại Khoản 1 Điều 6 quy định:

  “Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

  2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 • Tại Khoản 2.18 Điều 6 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu 

  thuế:


“Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không hết.

Các khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớn tài sản cố định theo chu kỳ, các khoản trích trước đối với hoạt động đã hạch toán doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng (kể cả trường hợp doanh nghiệp có hoạt động cho thuê tài sản trong nhiều năm nhưng có thu tiền trước và đã hạch toán toàn bộ vào doanh thu của năm thu tiền) và các khoản trích trước khác.

Đối với những tài sản cố định việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu số thực chi sửa chữa lớn hơn số trích theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào chi phí được trừ số chênh lệch này.”

Trường hợp Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận tải xăng dầu đường thủy có tổ chức đội tàu gồm 14 chiếc để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, bình quân mỗi năm Công ty đưa vào sửa chữa lớn 7 chiếc (định kỳ 2 năm đưa tàu vào sửa chữa 1 lần) thì về nguyên tắc Công ty được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn nêu trên. Nếu từ năm 2010 đến năm 2013 Công ty có phát sinh khoản chi phí sửa chữa theo chu kỳ nhưng hàng năm không thực hiện trích trước chi phí thì được tính trực tiếp vào chi phí kinh doanh trong kỳ hoặc phân bổ dần nhưng tối đa không quá 3 năm (nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định).

Cục Thuế TP thông báo cho Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng PC;

 • Phòng KT3;

 • Lưu: HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.