Open navigation

Công văn 10118/CT-TTHT Thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 10118 / CT - TTHT

V/v: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH Vật liệu nhựa Minh Thái

Địa chỉ: 1047 Quốc lộ 1A, P. Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân 

Mã số thuế: 0304282638


Trả lời văn bản số 064 / CV - MTHC ngày 10/11/2014 của Công ty về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

+ Tại Điều 7 quy định thu nhập khác:

“Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

+ Tại Khoản 2 Điều 9 quy định về chuyển lỗ:

Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

. . .

  • Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

  • Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau”.

Trường hợp trong năm 2014 Công ty có phát sinh thu nhập khác là khoản nợ vay và lãi vay không phải trả cho bên cho vay (là công ty mẹ ở nước ngoài) thì Công ty được bù trừ khoản thu nhập này với số lỗ của các hoạt động kinh doanh khác trong năm 2014 và các khoản lỗ của các năm trước theo nguyên tắc thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Trường hợp sau khi bù trừ lỗ nếu vẫn còn phát sinh thu nhập còn lại thì Công ty phải tính thuế TNDN để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng KTT số 2;

  • Phòng PC;

  • Lưu (TTHT, HC).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.