Open navigation

Công văn 5573/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5573 / TCT - CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4296 / CT - TTHT ngày 04/10/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc xác định giá mua của hàng hóa bán ra trong hoạt động thương mại để tính tổng chi phí được trừ làm căn cứ tính mức khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị... Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 2.21 Điều 6 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC ngày 18/6/2014 của BTC thì các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế quy định:

"2.21. Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trữ, bao gồm chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra. Đối với hàng hóa nhập khẩu thì giá mua của hàng hoá bán ra bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Đối với hoạt động kinh doanh đặc thủ như xổ số, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược, casino thì tổng chi phí được trữ không bao gồm chi phí trả thường. "

- Điểm 5, 6 Chuẩn mực số 2 - Hàng tồn kho ban hành và công bố theo Quyết định số 149 / 2001 / QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

" 05. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Chi phí mua

06. Chi phí mua của hàng tồn kho bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ (-) khỏi chi phí mua."

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tại công văn số 4296 / CT - TTHT ngày 04/10/2014 nêu trên: Giá mua của hàng hóa bán ra quy định tại Khoản 2.21 Điều 6 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính là giá ghi trên hóa đơn mua hàng, không bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản và các chi phí khác có liên quan trong quá trình mua hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết. Đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng căn cứ vào nguyên tắc hướng dẫn nêu trên để thực hiện theo quy định.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ CST, PC (BTC);

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.