Open navigation

Công văn 5607/TCT-DNL Xác định lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5607 / TCT - DNL

V/v Xác định lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Công ty đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn 2272 / ĐTTC - TCKT ngày 06/11/2014 của Công ty đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn cụ thể cho công ty về việc xác định lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định. Về việc này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại mục 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 và mục 43, 44, 45, 46 - Chuẩn mực số 01 (Chuẩn mực chung) ban hành và công bố kèm theo Quyết định số 165 / 2002 / QĐ - BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính; Chuẩn mực số 14 (Doanh thu và thu nhập khác) ban hành và công bố kèm theo Quyết định số 149 / 2001 / QĐ - BTC ngày 31/12/2001 quy định về lợi nhuận, doanh thu, chi phí và ghi nhận doanh thu, chi phí.

Tại Luật kế toán số 03 / 2003 / QH 11 ngày 17/6/2003 và các văn bản hướng dẫn luật kế toán quy định chế độ kế toán doanh nghiệp.

Tại Điều 1 Luật thuế TNDN số 14 / 2008 / QH12 ngày 03/06/2008 về phạm vi điều chỉnh quy định: "Luật này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp".

Tại Diễm 2b Điều1 Nghị định số 204 / 2013 / NĐ - CP ngày 05/12/2013 quy định về lợi nhuận còn lại nộp Ngân sách nhà nước năm 2013 và năm 2014.

Tại Điểm 2a Điều 2 Thông tư số 187 / 2013 / TT - BTC ngày 05/12/2013 quy định: "Lợi nhuận còn lại của năm 2013 và năm 2014 của các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này (trừ SCIC) là lợi nhuận sau khi đã nộp thuế hoặc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định trừ đi các khoản phân phối, trích lập các quỹ…”

Căn cứ các quy định nêu trên:

Các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (theo luật thuế TNDN) nếu là chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định về chuẩn mực và kế toán doanh nghiệp, có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành, được ghi nhận là chi phí kế toán để xác định lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN. Lợi nhuận sau thuế TNDN (để làm cơ sở phân phối các quỹ và xác định lợi nhuận còn lại nộp Ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư 187 / 2013 / TT - BTC ) được xác định bằng lợi nhuận kế toán trước thuế trừ thuế TNDN phải nộp Ngân sách nhà nước theo quy định của Luật thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Tài chính (để BC)

  • Cục thuế TP. HCM;

  • Vụ PC, Vụ chế độ kế toán, 

    Cục Tài chính Doanh Nghiệp, CST(BTC);

  • Vụ CS, TTr, Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.