Open navigation

Công văn 1070/VPCP-KTTH Thuế TNDN của Chi nhánh Cty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1070/VPCP-KTTH

V/v thuế thu nhập doanh nghiệp của Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016.


Kính gửi: Bộ Tài chính;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ Tư pháp;

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 583/BTC-TCT ngày 13 tháng 01 năm 2016 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn GE Việt Nam tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp các trường hợp tương tự như trường hợp của Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn GE Việt Nam tại Hải Phòng nêu tại Công văn số 583/BTC-TCT trên đây; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan, đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.