Open navigation

Công văn 36604/CT-HTr Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dự án đầu tư mở rộng


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 36604 / CT - HTr

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam

(Địa chỉ: Lô B-6, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) 

MST: 0101382443


Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 030 - 2016 / CV - PAPVN ngày 22/04/2016 của Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ Khoản 4 Điều 10 Thông số 96 / 2015 / TT - BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151 / 2014 / TT - BTC) như sau:


6. Về đầu tư mở rộng


a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất; nâng cao công suất; đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218 / 2013 / NĐ - CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218 / 2013 / NĐ - CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang hoạt động.


Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:


  • Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218 / 2013 / NĐ - CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218 / 2013 / NĐ - CP .

  • Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.


  • Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kỹ thuật trước khi đầu tư ban đầu.


…”


- Căn cứ Điều 13 Thông tư số 96 / 2015 / TT - BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC như sau:


“2a. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định của Luật số 32 / 2013 / QH13 , Luật số 71 / 2014 / QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy định của Luật số 32 / 2013 / QH13 , Luật số 71 / 2014 / QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.”


Căn cứ quy định trên, trường hợp năm 2012, Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam thực hiện đầu tư mở rộng tại Khu công nghiệp Thăng Long II (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), tính đến kỳ tính thuế năm 2014 nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí dự án đầu tư mở rộng theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96 / 2015 / TT - BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì công ty được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.


Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc cùng lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án đang hoạt động.


Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn.


Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty TNHH Panasonic Appliances để biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng: Pháp chế, KT1;

  • Lưu: VT, HTr(2). (6;2)

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.