Open navigation

Công văn 3268/TCT-CS Công văn 3268/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền vay


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 3268 / TCT - CS

V/v chính sách thuế TNDN đối với lãi tiền vay.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.


Trả lời công văn số 352 / CT - TTr ngày 17/4/2013 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn về thuế TNDN đối với lãi tiền vay phải trả của Hợp đồng vay vốn nước ngoài qua Thanh tra thuế tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


  1. Căn cứ pháp lý


    Tại Mục I Thông tư số 169 / 1998 / TT - BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hướng dẫn đối tượng áp dụng Thông tư: “Nghĩa vụ thuế hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.”


    Tại điểm 2 Mục I Phần A Thông tư số 05 / 2005 / TT - BTC ngày 11/1/2005 hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và các cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hướng dẫn về đối tượng áp dụng: “2. Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể cả các khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thu nhập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khác của các cá nhân người nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam.”


    Tại điểm 2 Mục I Thông tư số 41 / 2002 / TT - BTC ngày 03/5/2002 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hướng dẫn: “Khoản lãi tiền vay từ nguồn ODA vay, trả cho các nhà tài trợ theo điều ước quốc tế về ODA, không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.”


    Căn cứ Thông tư số 123 / 2007 / TT - BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).


  2. Các nguồn vốn vay.


- Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

Hiệp định vay vốn ngày 02/4/2002 giữa Nước CHXHCN Việt Nam và ADB (có trụ sở tại Philippines) với lãi suất 1% / năm trong thời gian ân hạn và 1. 5% / năm cho các năm sau;


Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang ký Hiệp định vay phụ ngày 26/7/2002 với Bộ Tài chính (thông qua Quỹ Hỗ trợ phát triển).


- Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).


Thỏa ước mở tín dụng số CVN 1064 01F ngày 30/10/2002 giữa Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp;


Công ty cấp thoát nước Kiên Giang ký Hợp đồng vay vốn ODA ngày 30/7/2008 với Ngân hàng phát triển Việt Nam (do Bộ Tài chính ủy quyền).


Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang ký Hiệp định vay phụ ngày 26/7/2002 với Bộ Tài chính; ký Hợp đồng vay vốn ODA ngày 30/7/2008 với Ngân hàng Phát triển Việt Nam thì lãi tiền vay mà Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang phải trả cho Bộ Tài chính (thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển và Ngân hàng Phát triển Việt Nam) theo quy định tại Hiệp định vay phụ và Hợp đồng vay vốn ODA nêu trên không thuộc thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 169 / 1998 / TT - BTC và Thông tư số 05 / 2005 / TT - BTC .


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.