Open navigation

Quyết định 1819/QĐ-TTg Quyết định 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khoản vay Chương trình Phát triển chuyên sâu lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính, Tiểu Chương trình 1


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 1819 / QĐ - TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN VỚI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) KHOẢN VAY CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU LĨNH VỰC NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH, TIỂU CHƯƠNG TRÌNH 1


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số 38 / 2013 / NĐ - CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;


Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 171 / TTr - NHNN ngày 03 tháng 10 năm 2013,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cho phép đàm phán với ADB về Hiệp định vay và các văn kiện liên quan khác cho Khoản vay Chương trình Phát triển chuyên sâu lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính, Tiểu chương trình 1. Thời gian dự kiến đàm phán 02 ngày trong tháng 10 năm 2013 tại Hà Nội.


Điều 2. Thành lập Đoàn liên ngành để đàm phán với ADB về Hiệp định vay và ủy quyền cho đại diện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn đàm phán. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Trưởng đoàn theo quy định.


Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thống nhất nội dung và hoàn tất các thủ tục để tiến hành đàm phán với ADB; báo cáo kết quả đàm phán lên Thủ tướng Chính phủ,Nơi nhận:

  • TTg, các PTTg;

  • Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, 

    Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;

  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

    các Vụ: TH, KTTH; Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, QHQT(3). TA. 30

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG


Hoàng Trung Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.