Open navigation

Công văn 3265/TCT-CS Công văn 3265/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3265 / TCT - CS

V/v ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5936 / CT - TT & amp ;HT ngày 24/5/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xác định ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại điểm 4 Phần I Thông tư số 130 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:


"4. Doanh nghiệp thuộc diện hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp mà đến hết kỳ tính thuế năm 2008 nếu:4.2. Đã có doanh thu nhưng chưa đủ 3 năm, kể từ khi có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư, cụ thể như sau:


Doanh nghiệp có kỳ tính thuế đầu tiên từ năm 2007 trở đi và đã có doanh thu thì thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế. Trường hợp đến hết năm 2009 mà chưa có thu nhập chịu thuế thì thời gian miễn giảm thuế được tính từ năm 2010".


Tại điểm 3 Điều 18 Thông tư số 123 / 2012 / TT - BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:


"Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại. Doanh nghiệp đang hoạt động có thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung quy mô hoạt động kinh doanh (đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô…) thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh của ngành nghề bổ sung, quy mô hoạt động bổ sung không thuộc diện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp."

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty TNHH lốp Kumho Việt Nam bắt đầu có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh lốp xe từ năm 2008, năm 2012 phát sinh thu nhập chịu thuế thì thời gian miễn giảm thuế được tính từ năm 2011.


Năm 2013, Công ty TNHH lốp Kumho Việt Nam có phát sinh thêm hoạt động nhập khẩu yếm, ruột (săm) xe lắp thêm vào lốp xe tạo thành bộ sản phẩm hoàn chỉnh săm lốp xe hoàn chỉnh để bán cho khách hàng thì không phải là sản phẩm của dự án sản xuất trong khu công nghiệp nên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án sản xuất trong KCN đối với phần thu nhập phát sinh từ hoạt động nhập khẩu nêu trên. Công ty phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất được hưởng ưu đãi thuế TNDN và từ hoạt động nhập khẩu phụ kiện-không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT, CS (2b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.