Open navigation

Công văn 3317/TCT-CS Công văn 3317/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết 02/NQ-CP


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3317 / TCT - CS

V/v gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết số 02 / NQ - CP.

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1098 / CT - TTHT ngày 23/4/2013 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghị quyết số 02 / NQ - CP. Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại điểm a, khoản 2 mục I Nghị quyết số 02 / NQ - CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu có nêu:


  "a) Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế TNDN đối với số thuế TNDN phải nộp quý I và 03 tháng thời hạn nộp thuế TNDN đối với số thuế TNDN phải nộp quý II và quý III năm 2013 cho các đối tượng sau:


 • Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ (sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng). Số thuế TNDN được gia hạn không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số, trò chơi có thưởng, thu nhập từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt…".


 • Tại điểm b, khoản 2 mục I Nghị quyết 02 / NQ - CP có nêu:


  "b) Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với số thuế GTGT phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 đối với các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:


 • Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ (sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng), không bao gồm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số, trò chơi có thưởng, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.


- …".


Thông tư số 16 / 2013 / TT - BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02 / NQ - CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu đã quy định:

+ Tại điểm d khoản 2 Điều 1 Thông tư số 16 / 2013 / TT - BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính quy định: "d) Không áp dụng gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này đối với các đối tượng sau đây: - Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: Tài chính; ngân hàng; bảo hiểm; chứng khoán; xổ số; trò chơi có thưởng; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt…"+ Tại điểm d khoản 2 Điều 5 Thông tư số 16 / 2013 / TT - BTC quy định: "d) Không áp dụng gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế GTGT đối với các đối tượng sau đây: d.1) Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số, trò chơi có thưởng, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt…"


Căn cứ các quy định nêu trên, về thuế TNDN: trường hợp doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về lao động và doanh thu thì được gia hạn nhưng số thuế TNDN được gia hạn không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Doanh nghiệp vừa có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được gia hạn nộp thuế vừa có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh không được gia hạn nộp thuế thì phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động kinh doanh được gia hạn nộp thuế và hoạt động kinh doanh không được gia hạn nộp thuế để kê khai nộp thuế riêng.


Về thuế GTGT: Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB thì không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.


Đề nghị Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế và điều kiện đáp ứng của đơn vị để hướng dẫn đơn vị theo đúng quy định./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ CST, Vụ PC-BTC;

 • Viện Chiến lược và Chính sách tài chính;

 • Vụ PC-TCT;

 • Lưu: VT, CS(2b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.