Open navigation

Công văn 21/CT-BCT ngày 18/10/2013 Chỉ thị 21/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-BCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Thực hiện quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thống kê, ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (sau đây gọi tắt là Nghị định số 79/2013/NĐ-CP). Để triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 79/2013/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ; các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các đơn vị) thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Nhiệm vụ chung

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm:

1.1 Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung quy định tại Nghị định số 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

1.2 Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP tới các tổ chức và cá nhân làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác thống kê và các công tác khác có liên quan đến công tác thống kê tại các đơn vị.

2. Nhiệm vụ cụ thể

Ngoài các nhiệm vụ chung, Bộ giao các đơn vị dưới đây thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

2.1. Vụ Kế hoạch

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê tới các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ, các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phối hợp với Vụ Pháp chế đôn đốc các đơn vị thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP.

- Phối hợp với Thanh tra Tổng cục Thống kê, Thanh tra Bộ để thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP.

- Hàng năm báo cáo Lãnh đạo Bộ việc thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP của các đơn vị thuộc Bộ.

2.2. Vụ Pháp chế

- Đưa Nghị định số 79/2013/NĐ-CP vào Chương trình theo dõi thi hành pháp luật hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch đôn đốc các đơn vị thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP.

2.3. Thanh tra Bộ

- Trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại đơn vị, Chánh Thanh tra và Thanh tra viên chuyên ngành điện lực, hóa chất, dầu khí có trách nhiệm và thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 79/2013/NĐ-CP.

- Phối hợp với Thanh tra Tổng cục Thống kê và Vụ Kế hoạch thực hiện thanh tra hoạt động thống kê tại các đơn vị.

3. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Vụ Kế hoạch giám sát việc thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ theo định kỳ hàng năm./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TT Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Tổng cục Thống kê;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ;
- Các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Tổng cục, Cục (qua mạng nội bộ);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ;
 - Lưu: VT, KH (02b).

BỘ TRƯỞNG
 Vũ Huy Hoàng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.