Open navigation

Thông tư 140/2013/TT-BTC Thông tư 140/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

 Hết hiệu lực: 01/01/2017 


BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  140 / 2013 / TT - BTC 

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013THÔNG TƯ


THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ  34 / 2013 / TT - BTC  NGÀY 28/3/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ


Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;


Căn cứ Luật Quản lý thuế và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế;


Căn cứ Nghị định số  45 / 2011 / NĐ - CP  ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


Căn cứ Nghị định số  23 / 2013 / NĐ - CP  ngày 25/3/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  45 / 2011 / NĐ - CP  ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


Căn cứ Nghị quyết số  112 / NQ - CP  ngày 4 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2013;


Căn cứ Nghị định số  118 / 2008 / NĐ - CP  ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;


Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn sửa đối, bổ sung Thông tư số  34 / 2013 / TT - BTC  ngày 28/3/2013 hướng dẫn về lệ phí trước bạ như sau:


Điều 1. Bổ sung thêm nội dung vào cuối khoản 2, Điều 4 Thông tư số  34 / 2013 / TT - BTC  ngày 28/3/2013 như sau:


Đối với các loại xe ô tô biển số ngoại giao, biển số nước ngoài và biển số quốc tế của các tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số  45 / 2011 / NĐ - CP  chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam (không thuộc đối tượng quy định Khoản 2, Điều 4 Nghị định  45 / 2011 / NĐ - CP ) thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng làm thủ tục kê khai, nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng theo quy định và nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu (từ 10% - 15%) theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Giá tính lệ phí trước bạ đối với trường hợp này được xác định tại thời điểm kê khai, nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 3, Thông tư số  34 / 2013 / TT - BTC .

Đối với các loại xe ô tô biển số nước ngoài mà chủ xe là người nước ngoài (không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định  45 / 2011 / NĐ - CP ) khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng chủ tài sản đã kê khai và nộp lệ phí trước bạ theo mức thu lần đầu. Nay người nước ngoài chuyển nhượng lại tài sản cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải kê khai nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng theo mức thu 2%.Điều 2. Bổ sung thêm nội dung vào cuối khoản 3, Điều 6 Thông tư số  34 / 2013 / TT - BTC  ngày 28/3/2013 như sau:


Riêng đối với các loại xe ô tô biển số ngoại giao, biển số nước ngoài và biển số quốc tế của các tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số  45 / 2011 / NĐ - CP  chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu (từ 10% - 15%) theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


Điều 3. Hiệu lực thi hành


 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2013.


 2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.Nơi nhận:

 • Văn phòng TƯ Đảng;

 • Văn phòng Tổng bí thư;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Viện Kiểm sát NDTC;

 • Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng;

 • Toà án NDTC;

 • Kiểm toán nhà nước;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • Cơ quan TW của các đoàn thể;

 • HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

 • Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, 

  Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, TP;

 • Công báo;

 • Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;

 • Website Chính phủ;

 • Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

 • Lưu: VT, TCT (VT,CS). Hưng


KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.