Open navigation

Công văn 3586/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3586 / TCT - CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013


Kính gửi: Chi nhánh Long An Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên 

(Đ/c: Cụm công nghiệp Thịnh Phát, ấp 3, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An)


Trả lời công văn số 07/2013/CV/E-BLOCK ngày 29/3/2013 của Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Ngày 16/8/2013, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1280 / CT - KTT1 ngày 13/8/2013 của Cục Thuế tỉnh Long An báo cáo theo công văn số 1616 / TCT - CS ngày 17/5/2013 của Tổng cục Thuế về tình hình hoạt động của chi nhánh Long An Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên.


Căn cứ điểm 6 Phần I Thông tư số 130 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế TNDN, Chi nhánh Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên tại Long An được thành lập ngày 20/2/2009, hạch toán độc lập với Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên (trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh thành lập từ ngày 21/10/2008) để thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch bê tông hấp siêu nhẹ bắt đầu triển khai từ tháng 4 / 2009 , đưa vào sản xuất kinh doanh và phát sinh doanh thu bán ra từ tháng 6 / 2010 thì phần thu nhập từ dự án đầu tư tại Chi nhánh Long An không được hưởng ưu đãi thuế TNDN (thuộc diện ưu đãi đầu tư mở rộng). Chi nhánh Long An Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên phải kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty được biết và liên hệ trực tiếp với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Thuế tỉnh Long An;

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS(2b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.