Open navigation

Công văn 3536/TCT-CS Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3536 / TCT - CS

V/v thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.


Trả lời công văn số 4060 / CT - KTNB ngày 22/4/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hỏi về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn liên quan đến Công ty Cổ phần Better Resin, Tổng Cục Thuế có ý kiến như sau:


 1. Về vấn đề các cổ đông trong Công ty Cổ phần Better Resin là cá nhân, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đều ở nước ngoài thì có phải nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn không:


  Về vấn đề này, Tổng Cục Thuế đã có công văn số 3957 / TCT - TNCN ngày 03/11/2011 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Bộ Tài chính đã có công văn số 1063 / BTC - TCT ngày 19/01/2012 và công văn số 266 / BTC - TCT ngày 07/01/2013 trả lời Công ty Cổ phần Better Resin.


 2. Về vấn đề ban hành quyết định truy thu thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn mà bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đến nay không còn là cổ đông của Công ty:


  Tại điểm 1 Mục IV Phần A Thông tư số 61 / 2007 / TT - BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế quy định về thời hiệu xử phạt không quy định khống chế thời hiệu truy thu.


  Vì vậy, trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đến nay không còn là cổ đông của Công ty thì vẫn ban hành quyết định truy thu thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.


 3. Về vấn đề đơn vị tiền tệ khi tính thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn:


Căn cứ Điểm 1 Mục IV Phần thứ hai Thông tư số 89 / 1999 / TT - BTC ngày 16/7/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Điểm 1 Mục IV Phần thứ hai Thông tư số 13 / 2001 / TT - BTC ngày 08/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, điểm 1 Mục II Phần D Thông tư số 134 / 2007 / TT - BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN; Mục II Phần C Thông tư số 60 / 2007 / TT - BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85 / 2007 / NĐ - CP ngày 25/7/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Ngày 31/8/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 12193 / BTC - TCT gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH Helkel Việt Nam với nội dung: "Căn cứ việc thanh toán theo hợp đồng là bằng đồng Bảng Anh và Công ty kê khai, nộp thuế ngay khi tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng vốn (tháng 12 / 2008) ; Căn cứ quy định về trường hợp nộp thuế bằng ngoại tệ, Bộ Tài chính đồng ý việc tính thuế thu nhập bằng ngoại tệ (đồng Bảng Anh). Khi nộp thuế bằng ngoại tệ vào tháng 12 / 2008 , Công ty TNHH Helkel Việt Nam phải quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước công bố có hiệu lực tại thời điểm tiền thuế được nộp vào Kho bạc Nhà nước."


Tổng Cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ theo các quy định và hướng dẫn tại công văn số 12193 / BTC - TCT nêu trên để hướng dẫn xác định nghĩa vụ thuế TNDN phù hợp với thực tế hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty.


Tổng Cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Vụ PC, CST, CĐKT&KT-BTC;

 • Vụ PC-TCT;

 • Lưu: VT, CS (2b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.