Open navigation

Công văn 3903/TCT-CS Chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3903 / TCT - CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013


Kính gửi: Văn phòng đại diện JX Nippon Oil & Corporation 

(Địa chỉ: Tòa nhà Green Tower, 35 Tôn Đức Thắng, p. Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0207 / JX - CST ngày 15/08/2013 của Văn phòng đại diện (VPĐD) JX Nippon Oil & Energy Corporation đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với việc chuyển nhượng thanh lý thẻ golf để đóng cửa VPĐD. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2404 / TCT - CS ngày 29/7/2013 hướng dẫn Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc tính, nộp thuế GTGT, TNDN đối với hoạt động thanh lý tài sản. Theo đó trường hợp VPĐD JX Nippon Oil & Energy Corporation trong quá trình thực hiện thủ tục đóng cửa có phát sinh hoạt động chuyển nhượng thẻ hội viên sân golf thuộc trường hợp phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định. Việc tính thuế GTGT, TNDN đối với hoạt động thanh lý tài sản của VPĐD được áp dụng tỷ lệ GTGT và tỷ lệ thu nhập chịu thuế TNDN như đơn vị sự nghiệp.


Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng đại diện JX Nippon Oil & Energy Corporation được biết, đề nghị Văn phòng đại diện liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

  • Lưu: VT, CS (3b)


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.