Open navigation

Công văn 4100/TCT-CS Công văn 4100/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4100/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013


Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hưng Thịnh (Địa chỉ: Số 5B Kỳ Đồng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 21/CV-HT ngày 17/10/2013 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hưng Thịnh (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chi phí lô hàng nhập khẩu không đạt chất lượng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Trả lời của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 4865/CT-TTHT ngày 31/07/2013 là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau: Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa phát hiện người bán gửi hàng không đúng theo hợp đồng, đã đàm phán để tái xuất lô hàng nhưng đối tác nước ngoài không nhận lại hàng và đã tiến hành tiêu hủy lô hàng thì các chi phí liên quan đến lô hàng này (giá vốn, dịch vụ nhập khẩu, chi phí tiêu hủy…) không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Cục Thuế tp Hồ Chí Minh;

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.