Open navigation

Công văn 4476/TCT-CS Công văn 4476/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4476 / TCT - CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.


Trả lời công văn số 1313 / CT - TTHT ngày 25/4/2013 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 1. Về đối tượng được gia hạn thuế TNDN, thuế GTGT:


  Sau khi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ký ban hành công văn số 3317 / TCT - CS ngày 08/10/2013 trả lời Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết số 02 / NQ - CP (công văn phôtô đính kèm).


 2. Cách xác định doanh thu:


  Tiêu chí về doanh thu là một trong hai điều kiện mà doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ phải đáp ứng mới đủ điều kiện được gia hạn nộp thuế theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 16 / 2013 / TT - BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu NSNN theo Nghị quyết số 02 / NQ - CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Cách xác định tiêu chí doanh thu đã phân loại theo từng đối tượng thành lập được thực hiện theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 16 / 2013 / TT - BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính. Trong đó, các mẫu tờ khai: mẫu số 03 - 1A / TNDN , mẫu số 01A / TNDN , mẫu số 01B / TNDN được áp dụng thống nhất theo quy định tại Thông tư số 28 / 2011 / TT - BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính về quản lý thuế.


 3. Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động cho thuê tài sản và thu trước tiền khách hàng trong nhiều năm nếu doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí lao động, doanh thu tính thuế GTGT lớn hơn 20 tỷ đồng, doanh thu tính thuế TNDN không quá 20 tỷ đồng và không thuộc các đối tượng bị loại trừ gia hạn nộp thuế TNDN thì doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế TNDN theo tiêu chí doanh thu không quá 20 tỷ đồng nhưng không được gia hạn nộp thuế GTGT theo tiêu chí doanh thu lớn hơn 20 tỷ đồng.


Đề nghị Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn và xử lý theo đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

 • Vụ PC-BTC;

 • Vụ PC-TCT;

 • Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.