BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 180 / TCHQ - GSQL

V/v nhập khẩu các thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ, bút bi có thể tẩy xóa sau khi viết

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014


Kính gửi: - Bộ Thông tin và Truyền thông;

Bộ Công Thương;

Bộ Công an;

Bộ Quốc phòng.


Liên quan đến việc nhập khẩu các các thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ, bút bi có thể tẩy xóa sau khi viết, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3295 / TCHQ - GSQL ngày 14/6/2013 và công văn số 5468 / TCHQ - GSQL ngày 16/6/2013 gửi các Bộ thông báo về tình hình thực tế phát sinh việc nhập khẩu các mặt hàng nhạy cảm, có thể bị lợi dụng hoạt động ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuy nhiên đến nay các cơ quan quản lý vẫn chưa có quy định nào về việc nhập khẩu các mặt hàng này.


Hiện nay, Tổng cục Hải quan tiếp tục nhận được phản ánh của cơ quan hải quan địa phương báo cáo về việc nhập khẩu những mặt hàng nhạy cảm nêu trên. Tổng cục Hải quan nhận thấy việc nhập khẩu, lưu thông rộng rãi các sản phẩm này trên thị trường ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, Tổng cục Hải quan tiếp tục trao đổi và kiến nghị các Bộ có biện pháp quản lý phù hợp đối với các mặt hàng trên.


Tổng cục Hải quan xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Quý Bộ./.


(Xin gửi kèm 02 công văn số 3295 / TCHQ - GSQL , 5468 / TCHQ - GSQL nêu trên)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Tài chính (để b / cáo) ;

  • Cục HQ Tp. Hồ Chí Minh;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh