Open navigation

Công văn 238/TCT-CS Chính sách thuế

image src="238_TCT_CS_2014_Vv_Chinh_sach_thue / Image_001 .png" height="1" width="170">


image src="238_TCT_CS_2014_Vv_Chinh_sach_thue / Image_002 .png" height="95" width="1">

BO TAI CHiNH TONG eve THUE

image src="238_TCT_CS_2014_Vv_Chinh_sach_thue / Image_003 .png" height="47" width="0">

s6:,uf /TCT-CS

v/v chinh sach thu

C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHiA VIT NAM

D<}c lp - Tl! do - Hnh ph uc


image src="238_TCT_CS_2014_Vv_Chinh_sach_thue / Image_004 .png" height="1" width="169">


Ha N(>i, ngay Jf-thang J nam 2014


Kinh gui: C\lc Thus thanh ph6 Ha N<?i


image src="238_TCT_CS_2014_Vv_Chinh_sach_thue / Image_005 .png" height="52" width="0">

Ngay 13/11/2013, T&ng C\lC Thus nh?n duqc cong van s6 43402 / CT - TTr4 ngay 30/10/2013 cua C\lc ThuS thanh ph6 Ha N()i vS chinh sach thuS. VS vn dS nay, Tbng C\lC Thus c6 y kiSn nhu sau:

 • BiSu 147 Lut Doanh nghip nam 2005 quy djnh:

  "IJiJu 147. QuyJn va trach nhi?m cua cong ry m i/ai vm cong ry con

  1. Tuy thu(>c vao loc;ri hinh phap ly cua c6ng ty con, c6ng ty m? thl!C hi?n quyn VG nghza Vtf cua minh VCri tu each la thanh Vien, chu SO hifu hogc cJ dong trong quan h? vai c6ng ty con theo quy dtnh tuang trng cua Luq,t nay va phap lu9t c6 lien quan.

  1. H9]J d6ng, giao dtch va quan h? khac giua cong ty m? va cong ty con du phai dU(JC thiit lgp Va thl!C hi¢n d(>c lgp, binh dJng theo diJu ki¢n ap dttng ar5i VCri CGC chu thiphap ly d(>c lc}p, trir truirng h9JJ quy dtnh tc;ri khoan 1DiJu nay.

  2. Truirng h(Jp cong ty m? can thi¢p ngoai thdm quyJn cua chu sa hiiu, thanh Vien hogc cJ dong Va bu(>c cong ty con phai thlf C hi¢n hoc;tt d(>ng kinh doanh trai VCri thong 1¢ kinh doanh binh thu(rng hogc thlf C hi¢n hoc;tt d(>ng khong sinh l(Ji ma khong dJn bu h9]J ly trong nam tai chinh c6 lien quan, gay thi?t hc;ri cha cong ty con thi cong

   ty m? phai chtu trach nhi?m vJ thi¢t hc;ri d6.

  3. Nguai quan ly cua cong ty m? chju trach nhi¢m vJ vi¢c can thi¢p bu(>c cong ty con thl!C hi¢n hoc;rt d(>ng kinh doanh quy dtnh tc;ri khoan 3 DiJu nay phai lien dai cung cong ty m? chtu trach nhi¢m v cite thi¢t hc;ri d6.

  4. Truirng h9JJ c6ng ty m? khong dJn bu cha cong ty con theo quy dtnh tc;ri khoan 3 Diu nay thi chu n(J hogc thanh vien, c6 dong c6 sa hiiu it nhdt 1% v6n diJu 1¢ cua c6ng ty con c6 quyJn nhan danh chinh minh hogc nhan danh cong ty con doi cong ty m? dJn bu thi?t hc;ri cha cong ty con.

  5. Truirng h9]J hoc;rt d(>ng kinh doanh nhu quy dtnh tc;ri khoan 3 DiJu nay do Cong ty con thl!C hi¢n dem lc;ti l(Ji £ch cha Cong ty c;on khac CUa Cung m(>t Cong ty m? thi cong ty con du(JC huimg l(Ji do phai lien dai cung cong ty m? haem tra khoan l(Ji du(Jc hu<Yng d6 cha cong ty con bt thi?t hc;ri. "

 • Khoc!m 2 BiSu 5 Thong tu 228 / 2009 / TT - BTC ngay 7112 / 2009 cua B() Tai chinh hu6ng dfin vic trich l?p va SU d\}ng cac khoan dlJ phong giam gia hang t6n kho, dlJ phong t&n tht cac khoan du tu tai chinh, dlJ phong nq phai thu kh6 doi va dlJ phong bao hanh san phAm, hang hoa, cong trinh xay lp t(;li <loanh nghip quy d!nh:

image src="238_TCT_CS_2014_Vv_Chinh_sach_thue / Image_006 .png" height="67" width="0">

"IJiJu 5. Dl:l phong t6n thdt cac khoan ad u tu tai chinh.

image src="238_TCT_CS_2014_Vv_Chinh_sach_thue / Image_007 .png" height="1" width="192">


2. Cac khoan adu tu tai chinh dai hc;m:

 1. EJ6i tu(Yng: la cac khoan v6n doanh nghi¢p aang ad u tu vao t6 chuc kinh ti khac aU(JC thanh lgp theo quy ajnh cua phap lugt nhu Cong ty nha nuac, Cong ty trach nhi?m hiht h(;ln, c6ng ty c6 phd n, cong ty h9]J danh... va cac khoan ad u tu dai hq,n khac phai trich lgp dl:f phong niu t6 chuc kinh ti ma doanh nghi?p aang adu tu bi 16 (tru truimg h(lp 16 theo ki hoq,ch aii GU(JC xac ajnh trong phuang an kinh doanh truac khi adu tu).

 2. Phuang phap lgp dl:f phong:

  Muc trich tdi aa cho mJi khoan adu tu tai chinh bang s6 v6n aii ad u tu va tinh theo c6ng thuc sau:


  image src="238_TCT_CS_2014_Vv_Chinh_sach_thue / Image_008 .png" height="147" width="1">

  v6n

  g6p

  image src="238_TCT_CS_2014_Vv_Chinh_sach_thue / Image_009 .png" height="86" width="1">

  s6 v6n adu tu

  cua

  Muc dl:f

  thvc

  ti v6n chu

  doanh nghi¢p

  phong t6n thdt =

  cac khoan adu

  ?

  cua cac hen tq,i t6 -

  sa hiht x ' , ,

  Tong s6 van

  te

  g6p thvc ,

  tu tai chinh

  chuc kinh thl:fC CO Cua CGC hen tqi tJ chuc

  ti kinh d


  image src="238_TCT_CS_2014_Vv_Chinh_sach_thue / Image_010 .png" height="46" width="0">

  Trang a6:

  - v6n g6p thvc ti cua cac hen tqi t6 chuc kinh ti au(JC xac ajnh tren Bang can

  &5i ki toan cua t6 chuc kinh tinam truac thai aidm trich lgp dl:f phong (mii s6 411 va

  412 Bang can a6i ki toan - ban hanh kem theo Quyit ajnh s6 1512006 / QfJ - BTC ngay image src="238_TCT_CS_2014_Vv_Chinh_sach_thue / Image_011 .png" height="47" width="0"> 201312006 cua B9 truang B9 Tai chinh).

  - V6n chit sa hiht thvc c6 au(lc xac ajnh tqi Bang can a6i ki toan cua t6 chuc

  image src="238_TCT_CS_2014_Vv_Chinh_sach_thue / Image_012 .png" height="46" width="0">

  kinh ti nam truac thai aidm trich lgp dl:f phong (mii s6 410 Bang can a6i ki toan -

  ban hanh kem theo Quyit ajnh s6 1512006 / QEJ - BTC ngay 201312006 cua B9 truang B9 Tai chinh).

  Can cu ad lgp dvphong khi v6n g6p thvc ti cua cac hen tqi t6 chuc kinh ti l6n han v6n chu sa hiht thvc c6 tqi thai aidm bao cao tai chinh cua t6 chuc kinh ti.

  Doanh nghi¢p phai lgp dvphong rieng cho tirng khoan adu tu tai chinh c6 t6n thdt va au(lc t6ng h9]J vao bang ke chi tiit dl:f phong t6n thdt adu tu tai chinh. Bang ke la can cu ad hqch toan vao chi phi tai chinh cua doanh nghi?p.

 3. Xu ly khoan dvphong:

Tqi thai aidm lgp dvphong niu cac khoan v6n ad u tu vao t6 chuc kinh tJ bj t6n thdt do t6 chuc kinh ti bi 16 thi phai trich lgp dl:f phong t6n thdt cite adu tu tai chinh theo cac quy ajnh tqi tdt b aidm 2 lJ iu nay;

Niu s6 dv phong tbn thdt adu tu tai chinh phai trich lgp b&ng s6 du khoan dv phong, thi doanh nghi¢p kh6ng phai trich lgp khoan dl:f phong t6n thdt adu tu tai chinh;

Niu s6 dv phong phai trich lgp cao hon s6 du khoan dl:f phong, thi doanh nghi?p trich them vao chi phi tai chinh cua doanh nghi?p phd n chenh l¢ch.


2

image src="238_TCT_CS_2014_Vv_Chinh_sach_thue / Image_013 .png" height="1" width="215">


image src="238_TCT_CS_2014_Vv_Chinh_sach_thue / Image_014 .png" height="98" width="0">

Nu s6 d11 phong phai trich lcjp thdp hon s6 du khoan d11 phong, thi doanh nghi?pphai haem nhcjp phdn chenh l?ch ghi giam chi phi tai chinh. "

, Can cu cac quy 9inh neu tren, truemg hgp Cong ty c6 phn my - thi@t bi ,du khi dau tu 100% von de thanh lp 2 cong ty con thi Cong ty ty co phan may - thiet bi dclu khi da thµc hin dclu tu tai chinh dai h?n, khoan dclu tu nay cua Cong ty thu9c d6i tuqng duqc trich lp dµ phong du tu tai chinh dai h?n theo hu6ng dn t?i Di@u 5 Thong tu s6 228 / 2009 / TT - BTC ngay 7/12/2009 cua B9 Tai chinh; truemg hqp cong ty con bi 16 thi cong ty con thvc hin chuySn 16 theo quy dinh cua phap lrn%t v@ thuS thu nhp doanh nghip.

T6ng C\JC Thus tra Ieri dS Cl)C ThuS thanh ph6 Ha N9i duqc biSt./.


Noi nh(in: KT. TONG ClJC TRUONG

- Nhu tren; . , G cue TRUONG

1

- Vv PC - TCT; :7"c 1 /

- Luu VT, CS (4b).,...-_

/

I I /:-.

image src="238_TCT_CS_2014_Vv_Chinh_sach_thue / Image_015 .gif" height="93" width="259">

J, . '$\1:,'' •

•ti .\- .·(

""' ;{

'>:'!·

;11(

· / . \ \

. ;.,. \ \

. I . f,,J1,_,..,,..,_,,,_,_,

image src="238_TCT_CS_2014_Vv_Chinh_sach_thue / Image_016 .gif" height="51" width="83">

\\ .}·· :-:>, /

,,...., ',

'- 'A

Cao Anh Tufin

image src="238_TCT_CS_2014_Vv_Chinh_sach_thue / Image_017 .gif" height="1126" width="794">

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.