Open navigation

Công văn 1671/BHXH-CSXH In, cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

 Hết hiệu lực: 07/10/2014 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1671 / BHXH - CSXH 

V/v in, cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014


Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Ngày 03/01/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số  01 / QĐ - BHXH  kèm theo Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2014. Trong đó tại Khoản 3, Điều 2 quy định mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (C65-HD) là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số  178 / 2012 / TT - BTC  ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Thông tư số  178 / 2012 / TT - BTC ).


Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thống nhất sử dụng C65-HD (mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số  178 / 2012 / TT - BTC ); thông báo cho các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở y tế khám, chữa bệnh thực hiện.


Xuất phát từ yêu cầu quản lý, tạo thuận lợi cho người lao động, đơn vị sử dụng lao động và cơ sở y tế, hiện nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang đề nghị sửa đổi mẫu C65-HD ban hành kèm theo Thông tư số  178 / 2012 / TT - BTC  cho phù hợp, nhưng chưa chủ động được về thời gian. Vì vậy, để tránh lãng phí, đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân căn cứ nhu cầu thực tế về số lượng cần sử dụng mẫu C65-HD từ nay đến hết năm 2014 để in và cấp cho cơ sở y tế trên địa bàn quản lý.


Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng Giám đốc;

  • Các phó TGĐ;

  • Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

  • Lưu: VT, CSXH.

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.