BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4791 / TCHQ - TXNK

V/v mã số HS quy định tại TTLT số 44

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014


Kính gửi: - Bộ Công thương;

- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 31/12/2013, Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch số 44 / 2013 / TTLT - BCT - BKHCN quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 1/6/2014. Tổng cục Hải quan trao đổi với quý Bộ về mã số HS quy định tại Thông tư liên tịch số 44 / 2013 / TTLT - BCT - BKHCN như sau:


Tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 44 / 2013 / TTLT - BCT - BKHCN quy định Danh mục các loại thép và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép có hai dòng hàng được quy định mô tả và mã số ở cấp độ 10 số. Cụ thể:


Tại mục 19 nêu: 7227.90.00.10 - - Thép cốt bê tông


Tại mục 21 nêu: 7229.20.00.00- Bằng thép silic-mangan.


Tại mục 22: chỉ nêu mô tả chủng loại thép, chưa có mã số của từng dòng hàng.


Qua rà soát, Tổng cục Hải quan nhận thấy việc quy định mô tả và mã HS 10 số của các dòng hàng nêu trên dựa vào quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184 / 2010 / TT - BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính, nhưng hiện nay Thông tư này không còn hiệu lực. Theo đó, không thống nhất với mô tả hàng hóa và kết cấu về mã số (ở cấp độ 8 chữ số) quy định tại Thông tư 156 / 2011 / TT - BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164 / 2013 / TT - BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.


Để tránh vướng mắc phát sinh do sự không thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Hải quan kính đề nghị Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra và có hướng xử lý kịp thời.


Trân trọng.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Hoàng Việt Cường